logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 2 februari 2022

Online
19:30 - 23:00 uur

19:30 - 20:30
Digitale sessie A , Het Gesprek I

Natuurboulevard 2.0 - Fase 1 (wandelpad Diemerzeedijk en uitbreiding strand Muiden-West)

Digitale sessie B , Het Gesprek II

Actieplan ‘Iedereen doet mee' 2022-2025

20:45 - 21:45
Digitale sessie A , Het Gesprek III

Wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep

Digitale sessie B , Het Gesprek IV

Voorbereidingskrediet Parkeergarage De Olmen

22:00 - 23:00
Digitale sessie A , Het Gesprek V

Ambitiedocument herontwikkeling Verlosserkerk Bussum

Digitale sessie B , Het Gesprek VI

Nota Risicomanagement

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Digitale sessie A

Natuurboulevard 2.0 - Fase 1 (wandelpad Diemerzeedijk en uitbreiding strand Muiden-West)

Het Gesprek I

De Natuurboulevard is een ecologische en recreatieve verbinding over de dijk langs het IJmeer en Gooimeer, tussen Diemen en Muiderberg. In 2010 is het traject aangelegd maar de route moet verbeterd worden omdat het op sommige punten leidt tot onveilige verkeerssituaties tussen wandelaars en fietsers. In 2021 is voorgesteld het traject te verlengen naar gemeente Huizen. Tevens is voorgesteld het openbare strand bij de Westbatterij in Muiden uit te breiden en bij het project te betrekken. Dit gesprek gaat over het goedkeuren van een krediet voor het opstarten van het project om de eisen van het doel en het resultaat in kaart te brengen. Het definitieve plan met de uitwerking volgt in een later stadium.

De voorzitter is Jos de Lange

Bijgevoegde documenten

Digitale sessie B

Actieplan ‘Iedereen doet mee' 2022-2025

Het Gesprek II

Onderwerpen

20:45 - 21:45Digitale sessie A

Wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep

Het Gesprek III

Gemeente Weesp is per januari 2022 gefuseerd met Amsterdam en treedt uit de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep (GR). De GR bestaat sinds 1988 en is opgericht door de regio Gooi en Vechtstreek en gemeente Almere. Het Werkvoorzieningsschap heeft Tomingroep BV aangewezen als werkverband in de zin van de Wet sociale werkvoorziening. Door de uittreding van Weesp moet de GR worden aangepast. De raadsleden gaan in gesprek over de voorgestelde wijzigingen.

De voorzitter is Floor Elderman.

Digitale sessie B

Voorbereidingskrediet Parkeergarage De Olmen

Het Gesprek IV

In het centrum van Bussum aan de Olmenlaan staat de in 1984 gebouwde parkeergarage ‘de Olmen’. De garage is nagenoeg afgeschreven en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De wens bestaat om een moderne, veilige en goed toegankelijke parkeervoorziening te hebben die aansluit bij het winkelgebied. Het college wil daarom de parkeergarage herontwikkelen. Daarbij wil het college verkennen wat de mogelijkheden zijn voor een betere bevoorrading van de naastgelegen supermarkten. Het voorliggende voorstel vraagt de gemeenteraad om een startkrediet om dit idee te onderzoeken. De uitkomsten van dat onderzoek vormen de basis voor het uitwerken van een plan dat op een later tijdstip ter beoordeling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

De voorzitter is Marlène Potjer.

Bijgevoegde documenten

22:00 - 23:00Digitale sessie A

Ambitiedocument herontwikkeling Verlosserkerk Bussum

Het Gesprek V

Tijdens de vorige bespreking op 12 januari bleek dat nog niet alle vragen gesteld konden worden. Daarom is besloten de bespreking een vervolg te geven. De raadsleden hebben aangegeven in de tussentijd met de omwonenden in contact te treden. Deze vervolgbespreking zal plaatsvinden tussen de raadsleden, de wethouder en de initiatiefnemers van de Protestantse Gemeente Bussum.

De voorzitter is Jos de Lange.

Bijgevoegde documenten

Digitale sessie B

Nota Risicomanagement

Het Gesprek VI

Risico’s zijn overal en bij iedere keuze die genomen wordt moeten mogelijke risico’s worden afgewogen en geïnventariseerd. Sommige risico’s zijn beheersbaar maar soms moet een (financieel) risico aanvaard worden om gestelde maatschappelijke doelstellingen te kunnen behalen. Hoewel binnen de gemeente in de praktijk al gewerkt wordt met risico’s en het beheersen daarvan, zijn hierover nog geen beleidsregels vastgelegd. De Nota Risicomanagement moet hier verandering in brengen. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de Nota Risicomanagement maar gaat hierover eerst in gesprek.

De voorzitter is Marlène Potjer.

Bijgevoegde documenten