logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 2 maart 2022

Online
19:30 - 23:00 uur

19:30 - 20:30
Digitale sessie A , Het Gesprek I

Herstelbesluit bestemmingsplan Speelpark Oud Valkeveen e.o. 2019

Digitale sessie B , Het Gesprek II

Nota van Uitgangspunten Van der Helstpark

20:45 - 21:45
Digitale sessie A , Het Gesprek I

Herstelbesluit bestemmingsplan Speelpark Oud Valkeveen e.o. 2019

Digitale sessie B , Thema-uur I

Portefeuille vastgoed

22:00 - 23:00
Digitale sessie A , Het Gesprek III

Transitievisie Warmte

Digitale sessie B , Thema-uur II

Jeugdbescherming

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Digitale sessie A

Herstelbesluit bestemmingsplan Speelpark Oud Valkeveen e.o. 2019

Het Gesprek I

Onderwerpen

Digitale sessie B

Nota van Uitgangspunten Van der Helstpark

Het Gesprek II

De afgelopen jaren is na de wegomlegging van de A1, groot (achterstallig) onderhoud gepleegd aan de openbare ruimte buiten de kernen van Muiden en Muiderberg. Daarna is gestart met groot onderhoud binnen de kernen. De reconstructie van de Eikenlaan was het 1e project dat hieronder viel, nu wordt begonnen met de voorbereidingen van het 2e project: Rioolvervanging en herinrichting Van der Helstpark.

Hiervoor is een Nota van Uitgangspunten (NvU) opgesteld waarin de kaders, randvoorwaarden en uitgangspunten van het project zijn beschreven. De aanpak is zo integraal mogelijk: één keer de wijk in om onderhoud te plegen aan de riolering, wegen, openbare verlichting, groenvoorzieningen en speelplaatsen. Daarbij wordt, op basis van de ervaringen bij de pilot Reconstructie de Eikenlaan, het warmtenet aangelegd tijdens het vervangen van de riolering. Het warmtenet (aquathermie) is een burgerinitiatief waarmee de kern Muiderberg vóór 2028 van het gas af moet komen. De raad wordt in dit voorstel gevraagd om kennis te nemen van de NvU en een krediet goed te keuren zodat het project gestart kan worden. 

De voorzitter is Floor Elderman.

Bijgevoegde documenten

20:45 - 21:45Digitale sessie A

Herstelbesluit bestemmingsplan Speelpark Oud Valkeveen e.o. 2019

Het Gesprek I

De voorzitter is Marlène Potjer.

Digitale sessie B

Portefeuille vastgoed

Thema-uur I

Het Portefeuilleplan Vastgoed 2022 geeft inzicht in het vastgoed dat gemeente Gooise Meren in eigendom heeft en bepaalt de strategie hoe hiermee richting de toekomst moet worden omgegaan. Doel van dit Thema-uur is om de raadsleden te informeren over de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het plan.

De voorzitter is Floor Elderman.

22:00 - 23:00Digitale sessie A

Transitievisie Warmte

Het Gesprek III

Onderwerpen

  • Transitievisie Warmte

    In het Nederlandse Klimaatakkoord uit 2019 is onder andere vastgelegd om in 2050 aardgasvrij te zijn. In Gooise Meren is de ambitie om in 2050 aardgasvrij én klimaatneutraal te zijn. Gemeenten hebben de opdracht van het Rijk  om een Transitievisie Warmte (TVW) op te stellen. De kaders hiervan zijn al door de gemeenteraad in de Kadernotitie Transitievisie Warmte in 2021 vastgesteld. De voorliggende Transitievisie geeft per wijk aan wat de meest waarschijnlijke warmteoplossing is en op welke termijn dit kan worden gerealiseerd. De raadsleden gaan in Gesprek over het raadsvoorstel waarin wordt gevraagd de TVW vast te stellen en het college de opdracht te geven om met een financieringsvoorstel te komen in de begroting voor 2023.

    De voorzitter is Marlène Potjer.

    Bijgevoegde documenten
  • Bijdrage derden

    Bijgevoegde documenten
Digitale sessie B

Jeugdbescherming

Thema-uur II

Tijdens de behandeling van de begroting voor 2022 is vanuit de gemeenteraad het verzoek gekomen voor een Thema-uur over de Jeugdbescherming. De raadsleden worden geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen en aanpak van de knelpunten in de jeugdbescherming. Bij de bespreking zal er onder andere aandacht zijn voor de inrichting van het stelsel jeugdbescherming. Hoe werkt dat in de praktijk, waar zitten de knelpunten (zoals de wachtlijsten) en welke oplossingen zijn er. Tenslotte kijkt men naar de toekomst en de noodzakelijke herijking van de jeugdbescherming.

De voorzitter is Jos de Lange.