logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 12 januari 2022

Online
19:30 - 23:00 uur

19:30 - 20:30
Digitale sessie A , Het Gesprek I

Beleidsplan uitvoering nieuwe Wet inburgering 2022

Digitale sessie B , Het Gesprek II

Ambitiedocument herontwikkeling Verlosserkerk Bussum

20:45 - 21:45
Digitale sessie A , Het Gesprek III

Ontwikkeling pand De Vonk

Digitale sessie B , Het Gesprek IV

Verstedelijkingsconcept MRA

22:00 - 23:00
Digitale sessie A , Het Gesprek V

Procesvoorstel bestemmingsplan Naarderbos

Digitale sessie B , Het Gesprek VI

Sturen op samenwerking

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Digitale sessie A

Beleidsplan uitvoering nieuwe Wet inburgering 2022

Het Gesprek I

Onderwerpen

Digitale sessie B

Ambitiedocument herontwikkeling Verlosserkerk Bussum

Het Gesprek II

Onderwerpen

20:45 - 21:45Digitale sessie A

Ontwikkeling pand De Vonk

Het Gesprek III

Het pand de Vonk ligt aan de Nassaulaan en heeft een beeldbepalende voorgevel. Het gebouw verkeert echter in bouwkundig opzicht in slechte staat. In het coalitieakkoord is opgenomen dat in principe wordt gekozen voor behoud van het pand. Na onderzoek is gebleken dat dit ook mogelijk is en de gemeenteraad heeft in een eerder stadium besloten de voorbereidende werkzaamheden hiervoor te starten. Tijdens dit gesprek zal worden gesproken over de vervolgstappen die genomen moeten worden en het bijbehorende krediet dat nodig is.

De voorzitter is Marlene Potjer.

Bijgevoegde documenten

Digitale sessie B

Verstedelijkingsconcept MRA

Het Gesprek IV

Tijdens dit gesprek gaan de raadsleden in gesprek met het college over het verstedelijkingsconcept van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In het verstedelijkingsconcept hebben alle raden die betrokken zijn in de MRA, hun zienswijzen kunnen geven. Als de raden en staten van de MRA partijen instemmen met het verstedelijkingsconcept, zal deze als leidraad gebruikt worden bij lokaal en regionaal beleid van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.

De voorzitter is Jos de Lange.

Bijgevoegde documenten

22:00 - 23:00Digitale sessie A

Procesvoorstel bestemmingsplan Naarderbos

Het Gesprek V

Het te bespreken voorstel van het college is voor het Naarderbos een nieuwe startnotitie op te stellen en deze ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Op basis van de startnotitie zal dan een  ontwerpbestemmingsplan worden opgesteld en in procedure gebracht. Er wordt niet voorgesteld daarvoor opnieuw voorbereidingsbesluit te nemen.

De voorzitter is Marlene Potjer.

Bijgevoegde documenten

Digitale sessie B

Sturen op samenwerking

Het Gesprek VI

De gemeente Gooise Meren werkt samen met verschillende overheden en daarbij wordt vaak gekozen om een organisatie op te richten. Die organisatie voert taken uit voor de samenwerkende partijen en heeft eigen bevoegdheden en een eigen bestuur. Bijvoorbeeld de Regio Gooi en Vechtstreek, de Veiligheidsregio, de Omgevingsdienst en het Goois Natuurreservaat.

Uit onderzoek van de Rekenkamer in 2019 blijkt dat raden weinig grip ervaren als het gaat om deze verbonden partijen. De Rekenkamer doet hiervoor een tweeledige aanbeveling: Ontwikkel een toetsingskader en ontwikkel een strategische visie op samenwerking. De voorliggende nota moet bijdragen aan de sturing op en samenwerking met verbonden partijen met het oog op goede effecten voor inwoners. De raadsleden gaan hierover in gesprek.

De voorzitter is Mark Marshall.