logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 13 april 2022

Comeniuszaal / Van Eedenzaal
19:30 - 23:00 uur

19:30 - 20:30
Bijeenkomst A , Het Gesprek I

Programma van eisen, voorlopig ontwerp Naardertrekvaart en beschikbaar stellen krediet

Bijeenkomst B , Het Gesprek II

Vaststellen Toekomstbeeld parkgebied het Mouwtje en Bilderdijkpark

20:45 - 21:45
Bijeenkomst A , Het Gesprek III

Herindelingsontwerp grenscorrectie gemeenten Hilversum en Gooise Meren

Bijeenkomst B , Het Gesprek IV

Zienswijze OFGV- Begrotingswijziging 2022, ontwerpbegroting 2023 en voorlopige jaarrekening 2021

22:00 - 23:00
Bijeenkomst A , Het Gesprek V

Nota Bodembeheer gemeente Gooise Meren

Bijeenkomst B , Het Gesprek VI

Sloop en nieuwbouw Tweemaster

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Bijeenkomst A

Programma van eisen, voorlopig ontwerp Naardertrekvaart en beschikbaar stellen krediet

Het Gesprek I

Onderwerpen

Bijeenkomst B

Vaststellen Toekomstbeeld parkgebied het Mouwtje en Bilderdijkpark

Het Gesprek II

Onderwerpen

  • Vaststellen Toekomstbeeld parkgebied het Mouwtje en Bilderdijkpark

    In dit document wordt beschreven hoe parkgebied het Mouwtje en Bilderdijkpark toekomstbestendig gemaakt kunnen worden zodat de cultuurhistorische waarden niet verloren gaan. Door het vastleggen van deze visie wordt willekeur in ontwikkelingen en beheer in de toekomst voorkomen. Zo blijft het parkgebied de komende jaren fungeren als recreatief gebied voor inwoners. De visie is in samenspraak met inwoners opgesteld en is het startpunt van een nog te ontwikkelen beheer- en uitvoeringsplan voor deze groene erfgoedparel in gemeente Gooise Meren.

    De voorzitter is Floor Elderman

    Bijgevoegde documenten
  • Inbreng derden

20:45 - 21:45Bijeenkomst A

Herindelingsontwerp grenscorrectie gemeenten Hilversum en Gooise Meren

Het Gesprek III

Onderwerpen

Bijeenkomst B

Zienswijze OFGV- Begrotingswijziging 2022, ontwerpbegroting 2023 en voorlopige jaarrekening 2021

Het Gesprek IV

De raadsleden gaan in Gesprek over de voorlopige jaarrekening 2021 en begroting van de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV). De OFGV ondersteunt gemeenten in de provincies Flevoland en Noord-Holland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Door het uitstellen van de Omgevingswet is een begrotingswijziging nodig voor 2022 en moet de begroting voor 2023 worden aangepast. De gemeenteraad wordt gevraagd om een zienswijze en om kennis te nemen van de stukken .

De voorzitter is Niek Hermsen

22:00 - 23:00Bijeenkomst A

Nota Bodembeheer gemeente Gooise Meren

Het Gesprek V

De Nota Bodembeheer gemeente Gooise Meren vervangt de Nota Bodembeheer gemeente Bussum en Naarden uit 2011. In de Nota Bodembeheer gemeente Gooise Meren staan maatregelen ter bescherming van de bodem en welke mogelijkheden er zijn voor het toepassen en hergebruiken van grond en baggerspecie. Het geeft dus regels en richtlijnen voor iedereen die bij het voorbereiden van projecten of het uitvoeren van bodemwerken rekening moet houden met de kwaliteit van de bodem. De ontwerpnota ligt sinds december 2021 ter inzage en gedurende een periode van 6 weken, zijn er geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad wordt daarom gevraagd de Nota Bodembeheer gemeente Gooise Meren vast te stellen maar gaat hierover eerst in Gesprek.

De voorzitter is  Niek Hermsen

Bijgevoegde documenten

Bijeenkomst B

Sloop en nieuwbouw Tweemaster

Het Gesprek VI

Het gebouw aan de Van Limburg Stirumlaan van school de Tweemaster staat sinds de zomer van 2021 leeg. Het is bouwtechnisch niet meer bruikbaar dus is de school met haar leerlingen tijdelijk verhuisd naar de Amersfoortsestraatweg. Door de leegstand van het gebouw is er sprake van vandalisme en overlast door jongeren. Het pand moet dan ook snel worden gesloopt en plaatsmaken voor nieuwbouw. De kosten van de sloop en nieuwbouw vallen echter duurder uit en de gemeenteraad wordt daarom gevraagd om extra krediet. Als het raadsvoorstel wordt aangenomen kan sloop beginnen en zal nieuwbouw in de zomer van 2022 gestart worden.

De voorzitter is Floor Elderman