Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 14 maart 2023

Categorie
Politieke Avond,
Locatie
Gemeentehuis Bussum
Tijd
19:30 - 23:00 uur
Agenda van
19:30 - 20:30
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek II Bestemmingsplan Comeniuslaan Naarden
20:45 - 21:45
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek III Participatieplan Bussum-Zuid
22:00 - 23:00
Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Raadzaal

Beschikbaar stellen aanvullend krediet nieuwbouw Tweemaster

Het Gesprek I

De school de Tweemaster aan de van Limburg Stirumlaan staat sinds de zomer van 2021 leeg. Het pand wordt gesloopt en maakt plaats voor een nieuw schoolgebouw. Door het onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen is vertraging opgetreden. Het gevolg is dat hierdoor de bouwkosten zijn toegenomen. Daarbij komt dat een onvoorziene grondsanering nodig is voordat nieuwbouw van de school gestart kan worden. De raad is hierover in een eerder stadium over geïnformeerd.

In dit raadsvoorstel wordt de raad gevraagd om een aanvullend uitvoeringskrediet voor de nieuwbouw en daarbij een aanvullend exploitatiebudget, voor de grondsanering én sloop van het bestaande gebouw, uit de Algemene Reserve te onttrekken. Hierbij de financiële consequenties mee te nemen in de uitwerking van de Programmatische Aanpak Onderwijshuisvesting en de meerjarige doorwerking daarvan in de begroting 2023 aan te passen.

De voorzitter is  Maarten Balzar

Bijgevoegde documenten

Vergadercentrum 1e etage

Bestemmingsplan Comeniuslaan Naarden

Het Gesprek II

Onderwerpen

20:45 - 21:45Raadzaal

Actualiseren Woonvisie Gooise Meren

Thema-uur I

De huidige Woonvisie van Gooise Meren is in 2017 vastgesteld en moet worden aangepast aan de huidige omstandigheden. Er is sprake van een groot woningtekort en de bouwproductie staat onder druk door stikstofregels, planologische kaders en stijgende (bouw)kosten. Door alle ontwikkelingen op de woningmarkt komt er steeds meer regie vanuit Rijksbeleid, provinciaal beleid en (regionale) woondeals om de woningbouw aan te jagen. Gemeenten hebben hierin een belangrijke rol omdat zij als lokale overheid dicht bij de uitvoering van dit beleid staan.

Voor Gooise Meren betekent dit dat een aangepast beleid dringend nodig is om binnen de huidige omstandigheden invulling te kunnen geven aan haar sturende rol in de volkshuisvesting. In dit thema-uur worden raadsleden geïnformeerd over de actualisatie van de Woonvisie en de stappen die daarin worden ondernomen. De nieuwe (aangepaste) woonvisie wordt naar verwachting in de tweede helft van 2023 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

De voorzitter is Frank Wyers.

Vergadercentrum 1e etage

Participatieplan Bussum-Zuid

Het Gesprek III

Het college wil sturen op een evenwichtige doorontwikkeling van Bussum Zuid met aandacht voor onder andere de woningbouwopgave, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Om dit te bereiken werkt het college aan een ruimtelijke visie op Bussum Zuid. Het college wil de visie in samenspraak met alle belanghebbenden ontwikkelen en dus is een  degelijke en professionele aanpak van de participatie  vereist. Hiervoor is het participatieplan “Participatieaanpak voor ontwikkeling gebiedsvisie Bussum Zuid” opgesteld. Het participatieplan maakt het mogelijk inwoners, organisaties en andere belanghebbenden te betrekken bij de ideeën en plannen voor verbetering van Bussum Zuid.

De raad wordt gevraagd het Participatieplan Bussum Zuid (conform de participatieleidraad van gemeente Gooise Meren) vast te stellen.

De voorzitter is  Maarten Balzar

22:00 - 23:00Vergadercentrum 1e etage

Aanpassing tarieventabel Legesverordening 2023 (1e wijziging 2023)

Het Gesprek IV

De raad wordt gevraagd om de tarieventabel van de legesverordening 2023 te wijzigen door een maximum te heffen bedrag van € 500.000 in te voeren in artikel 2.3.1.1.3 betreffende de activiteit “bouwen”.

Leges worden betaald door aanvragers van bouwvergunningen. Met leges worden de kosten voor het behandelen van de vergunningsaanvraag door de gemeente gedekt. Het zijn dus inkomsten voor de gemeente Gooise Meren. Omdat leges gebaseerd zijn op een percentage van de totale bouwsom, stijgt de hoogte van de legeskosten automatisch mee. Zo worden kostenstijgingen voor het behandelen van omgevingsvergunningen ondervangen.

De afgelopen jaren was dit systeem in balans. Door de huidige inflatie zijn de bouwkosten sterk gestegen en dus ook de legesopbrengsten. Echter is de stijging zodanig sterk, dat het risico ontstaat dat de legesopbrengsten in totaal de kosten voor de behandeling van de vergunningsaanvraag overschrijden. Door de bovenstaande aanpassing aan de tarieventabel wordt het systeem van totale legesopbrengsten en het daarmee dekken van de kosten van het behandelen van bouwaanvragen meer in balans gebracht.

De voorzitter is Petra Vonk