Fractie Partij voor Leefomgeving en Klimaat (PLEK)

"Wat klimaatbeleid betreft mist PLEK een duidelijke koers en ambitie"

De Partij voor Leefomgeving En Klimaat (PLEK) heeft, als brede klimaat- en duurzaamheidspartij, de plannen van het college voor de komende periode kritisch doorgenomen en hierbij vooral gelet op ambitieniveau en concrete projecten en plannen voor duurzaamheid, klimaatcrisis, natuur en milieu. Natuurlijk hebben we ook oog gehad voor betaalbare woningbouw, jeugd, veiligheid en armoedebestrijding. Het College-Uitvoeringsprogramma (CUP) en de perspectiefnota geven een beeld van de ambities voor de komende jaren uit het coalitieakkoord ‘Gooise Meren op koers’.

Vergeleken met het vorige CUP uit 2018 – 2022 zien we nu een afgeslankt document. De keuzes voor klimaat, verduurzaming en milieu zijn in deze nieuwe collegeperiode helaas veel minder ambitieus en concreet geworden vergeleken met de vorige keer. Plannen lijken verder uitgekleed te zijn. Eerder gestarte en niet volledig uitgevoerde duurzaamheids- en klimaatprojecten en -ambities worden nu opnieuw gepresenteerd als nieuwe ambitie. De gemeentelijke klimaatdoelstellingen zijn nog vager geworden. Als enig klimaat- en duurzaamheidsdoel wordt genoemd: ‘de gemeente onderschrijft de landelijke doelstellingen om in 2050 volledig duurzaam, energieneutraal en circulair te zijn.’ Er worden geen concrete tussentijdse klimaatdoelstellingen genoemd voor reductie van broeikasgassen of klimaatdoelen voor o.a. 2030. Dat duidt onzes inziens op een gebrek aan visie en ambitie voor wat klimaat(beleid) betreft.

Gelukkig zien we bij andere onderwerpen een voortvarender, concretere aanpak en ambitie. Zoals bij vernieuwing van de woonvisie en meer aandacht voor betaalbare koop- en huurwoningen, aandacht voor de jeugd (met Child Friendly City en een integraal beleidsplan Jeugd) en het aanpakken van verkeersveiligheid.

Kortom; Gooise Meren op koers voor wat betreft genoemde beleidsonderwerpen maar wat betreft aandacht en urgentie voor klimaat en milieu blijft het college en beetje ronddobberen zonder een duidelijke koers uit te zetten.

Terug

Meer informatie over de fractie