Fractie Wij Gooise Meren

"Samen vooruitkijken"

Samen vooruitkijken. Dat doen we bij deze Perspectiefnota nu voor het eerst als gefuseerde partij Wij Gooise Meren. En in die vooruitblik zien we een hoop positieve ontwikkelingen. De extra aandacht voor jeugdzorg, bijvoorbeeld. En de plannen om op korte termijn met de Participatievisie aan de slag te gaan, zodat we snel kunnen gaan beginnen met nieuwe vormen van meepraten en meedoen. Ook zien we erg uit naar de uitvoering van de Cultuurvisie, waarmee we de basisinfrastructuur van cultuur verbeteren en versterken. Want naast sport zorgt ook het rijke culturele verenigingsleven van Gooise Meren voor verbinding. Vele jaren ging het bij het onderwerp Cultuur, vrijwel alleen over het vele – en uiteraard ook zeer waardevolle – culturele erfgoed. Maar cultuur en verenigingen brengen mensen samen, versterkt de creativiteit, voorkomen eenzaamheid en houden mensen verbonden. De inzet van sociaal-maatschappelijke organisaties en vrijwilligers is daarbij van grote waarde, en we juichen dan ook toe dat de koppeling met Welzijn nadrukkelijk wordt gemaakt in het beleid.

De Perspectiefnota is ook een moment waarop we kijken waar we nog kunnen verbeteren. De kwaliteit van leven als het gaat om lucht, water, geluid en groen is van essentieel belang voor inwoners. Daar is gelukkig veel aandacht voor, maar daar moeten we met elkaar aan blijven werken.

Daarnaast vinden wij dienstverlening een belangrijk onderwerp. De laatste jaren is ingezet op meer efficiëntie, door veel meer diensten online aan te bieden.  Maar het blijft van belang dat alle inwoners laagdrempelig terecht kunnen op het gemeentehuis met hun vragen, niet alleen digitaal maar ook bij de balie. Voor sommige onderwerpen, zoals bouwaanvragen of subsidies, kan dit nu niet. Dat zouden wij graag anders zien. Ook zouden wij graag zien dat de monitoring van tevredenheid, die nu al goed gebeurt bij bijvoorbeeld een afspraak bij de balie, op korte termijn in kaart gebracht wordt voor alle contactpunten die inwoners hebben met de gemeente. Zoals email buiten het zaaksysteem om - juist via die kanalen lopen de vaak complexere contactmomenten.

Wij kijken ook uit naar de evaluatie van het onderhoud van de openbare ruimte eind van het jaar. Is het werken met onderhoud op beeldkwaliteitniveau in plaats van regulier gepland onderhoud wel de beste manier om de openbare ruimte te onderhouden en de verwachtingen naar inwoners te managen? Wordt de beschikbare tijd en het budget optimaal ingevuld als het gaat om de balans tussen eigen mensen en onderaannemers? We gaan daar graag naar aanleiding van de evaluatie het gesprek over aan met het college.

Punt van aandacht is wat ons betreft ook de opvolging van moties. Recent zijn er een aantal voorbeelden geweest van moties in het recente verleden die niet of niet geheel meer helder op het netvlies stonden bij de behandeling verderop in het proces. Dat schept verwarring, dus wij willen het college vragen daar scherper op toe te zien. En in dat kader willen wij het college ook vragen om de strekking van de in het recente verleden aangenomen motie met betrekking tot het billboard A1 in het achterhoofd te houden, als het gaat om de bescherming van het groen.

Financieel gezien staan we er de komende paar jaar gelukkig nog goed voor. De kosten voor de huisvesting van scholen stijgen helaas hard, maar het college houdt daar rekening mee in de begroting en houdt de raad daarbij continu betrokken. Het financiële plaatje ziet er dus voor de nabije toekomst goed uit. We willen dan ook niet bezuinigen als dat nog niet nodig is.  Zo is het zeker in deze krappe arbeidsmarkt van belang voldoende Ontwikkelbudget te reserveren. Ook BOA’s, waar we pas korte tijd geleden noodzaak zagen om uit te breiden, moeten we wat ons betreft niet overhaast wegbezuinigen.

Wat betreft de voorgenomen stijging van de parkeerkosten; om onze centra bijvoorbeeld aantrekkelijk te houden en onze ondernemers te blijven steunen, vinden wij het van groot belang dat parkeren voor inwoners en bezoekers niet te duur is. Inflatie heeft immers al een behoorlijke impact op ieders portemonnee. Parkeren is wat ons betreft geen manier om meer ruimte in de begroting te vinden, tenzij strikt noodzakelijk.

Wij Gooise Meren kijkt uit naar de uitvoering van het CUP. Samen maken we het wonen, werken en leven in onze gemeente nog mooier.

Terug

Meer over de fractie