Algemene Beschouwingen 2024 | CDA Gooise Meren

“Onze toekomst vraagt om harde keuzes, niet om halve maatregelen”

— Bas Veerman

We staan aan de vooravond van het zogenaamde ravijnjaar en de daarop volgende jaren, die ons financieel zwaar op de proef zullen stellen. Het CDA is van mening dat er zowel aan de inkomstenknop als aan de kostenknop gedraaid moet worden de komende jaren tot een sluitend meerjarenperspectief te komen. Harde keuzes zijn noodzakelijk.

Het CDA maakt zich onder meer zorgen over de oplopende zorgkosten. De oorzaken hiervan liggen met name in het sociaal domein waaronder de jeugdzorg. Pakken we het probleem wel bij de wortel aan of moet er meer geld worden besteed aan preventie om juist te voorkomen dat het zorgprobleem wordt? Kortom: maak een visie en koppel hier financiële consequenties aan. Landelijk worden nu plannen gemaakt om kritisch naar het ambtenarenapparaat te kijken en daar waar mogelijk overhead weg te bezuinigen.

Wij roepen het college op om ook kritisch naar hun eigen huishouding te kijken. We kunnen hier niet voor wegkijken terwijl dit wel landelijk wordt onderzocht.

Natuurlijk begrijpen wij dat dit moeilijke keuzes zijn maar de tijd vraagt nu om leiderschap.

Helaas moeten we constateren dat het college tot op heden geen adequate inventarisatie heeft gemaakt van wat er aan ambities bespaard kan worden. Er wordt te veel gefocust op wensen en te weinig op wat daadwerkelijk noodzakelijk is. Dit gebrek aan inzicht belemmert ons vermogen om gerichte en effectieve bezuinigingen door te voeren.

Zonder deze inventarisatie kunnen we moeilijk accepteren dat de OZB flink wordt verhoogd. Dat er aan de inkomstenknop gedraaid moet worden begrijpen wij maar niet op basis van de perspectiefnota waar geen onderbouwd plan onder ligt. Het CDA vindt het niet verantwoord om zonder een goede en transparante kosten/ batenanalyse een perspectiefnota goed te keuren. Dit is echt noodzakelijk voor ons als Raad om heldere kaders te stellen!

Het CDA stelt dan ook voor om per thema grondig te evalueren wat wettelijk minimaal moet worden uitgevoerd en wat louter wenselijk is. Vragen die wat het CDA betreft gesteld moeten worden zijn: gaat het om een wettelijke verplichting? Is het acceptabel om te stoppen met deze taak? Wat is het mogelijke minimumniveau? Wat zijn maatschappelijke en organisatorische gevolgen van dit minimumniveau? En kunnen we leren van andere gemeenten die een dergelijk onderzoek al hebben gedaan?

Alleen op die manier komt er een onderbouwd en realistisch bezuinigingsplan op tafel. Door duidelijk onderscheid te maken tussen noodzakelijke uitgaven en optionele projecten, kunnen we gerichter besparen zonder de kerntaken van onze gemeente in gevaar te brengen. Aandacht voor solidariteit is bij het maken van keuzes een must!

We kunnen niet langer om de harde realiteit heen draaien. Het is tijd om keuzes te durven maken. Wij roepen het college op om daadkrachtig op te treden en de noodzakelijke stappen te zetten om onze financiële positie te verbeteren. Onze burgers verdienen een bestuur dat verantwoordelijkheid neemt en de moed heeft om moeilijke beslissingen te nemen in het belang van een duurzame toekomst. Omzien naar elkaar doen we met en voor elkaar. Het gemeenschappelijke belang gaat voor het individuele belang.

Terug

Meer over de fractie