De Algemene Beschouwingen 2024

De raad bespreekt de Perspectiefnota 2025 – 2028 op donderdagavond 27 juni. Het debat begint om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis en u bent van harte welkom als toeschouwer op de publieke tribune.  In de Perspectiefnota kijken we vooruit naar het komende jaar, en financieel naar meerdere jaren. Met de perspectiefnota stelt de raad de richting vast voor de Programmabegroting in het najaar.

Het college staat voor een uitdaging. Het meerjarenperspectief is (nog) niet structureel sluitend. De bijdrage van het Rijk is hierbij een belangrijke oorzaak. Als de rijksbijdrage niet genoeg is, zijn maatregelen nodig. Keuzes aan zowel de inkomsten- als uitgavenkant zijn noodzakelijk om op langere termijn financieel gezond en vitaal te blijven. Het debat over de Perspectiefnota op donderdagavond is een goed moment voor de raad om invloed uit te oefenen op de keuzes die het college maakt.

In de Algemene Beschouwingen leest u wat de fracties in de gemeenteraad vinden van de Perspectiefnota.   Klik op de fractienaam hieronder om hun visie op de Perspectiefnota 2025 te lezen.