Algemene Beschouwingen 2024 | Wij Gooise Meren

“De lasten voor inwoners moeten niet stijgen als het niet echt noodzakelijk is”

— Marieke le Noble

Wij Gooise Meren vindt het van belang dat we een begroting hebben die de nadruk legt op uitgaven waar onze inwoners echt iets aan hebben. Aantrekkelijke en veilige kernen, sociale samenhang door verenigingen en cultuur, en behulpzame en meedenkende dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld.

In de keuzes die in deze Perspectiefnota zijn gemaakt, is dit niet altijd terug te zien. Er wordt voorgesteld de OZB en de parkeertarieven fors te laten stijgen, maar tegelijkertijd zetten we door een gewijzigde boekhoudkundige beleidskeuze 1,8 miljoen per jaar extra vast. Het wordt ons niet duidelijk waarom juist dit jaar, vlak voor het ravijnjaar, is gekozen om deze keuze te maken. En waarom bezuinigen we wel op cultuur, maar geven we 250.000 euro extra uit aan de circulaire economie? Waarom moet een BOA weg– terwijl veel inwoners op veel plekken zoals rondom scholen en winkels in de woonwijken, regelmatig (parkeer)overlast ervaren – maar geven we wel extra geld om verkeersborden versneld te saneren.

Ook zouden we meer uitleg willen waarom de bezuinigingen onevenwichtig verdeeld zijn over de verschillende programma’s. Op sommige programma’s wordt niets bespaard, of zelfs meer geld gevraagd, terwijl op andere programma’s flink gesneden wordt. Welke afwegingen liggen hieraan ten grondslag? Voor al deze keuzes zouden we graag meer duiding willen.

Ook willen we kijken naar de koppeling tussen investeringen nu en opbrengsten op de langere termijn. We nemen nu op verschillende beleidsterreinen wel de kosten op, maar de opbrengsten worden niet begroot.

Dienstverlening aan inwoners en ondernemers

Een ander punt wat extra aandacht verdient is de dienstverlening. Wij horen van veel inwoners en ondernemers ontevreden geluiden als het gaat om de dienstverlening rondom aanvragen van vergunningen. Wij vinden dat alle afdelingen van Gooise Meren zich behulpzaam en dienstbaar moeten opstellen door concreet advies te geven en het gezamenlijk oplossen van problemen bovenaan moet staan. Pas als dat niet lukt, kan de toon veranderen. Het loket dat vorig jaar is ingesteld, is wat ons betreft bedoeld om mensen op weg te helpen en vooroverleg te voeren. Dat vergemakkelijkt het proces daarna.

Ook vinden we het belangrijk dat de sociale dienstverlening dichterbij de mensen komt. Een sociaal loket op de STIP punten zouden we graag zien als uitbreiding van de dienstverlening. Ook de bibliotheek als Third Place zou, naast het vergroten van de sociale samenhang, ook de dienstverlening naar de inwoners kunnen vergroten.

Een schone en groene en aantrekkelijke omgeving

Het onderhoud van de buitenruimte is beneden peil. Alles een niveau hoger brengen is (te) duur, maar Wij zou graag zien dat we er in ieder geval voor zorgen dat het onkruid van goten en stoepen beter wordt verwijderd. Het lijkt ons goed om een pilot te doen met eigen hoveniers, die wel zelf kunnen aansturen en laten werken waar het nodig is.

We vinden het jammer dat de vorderingen in andere wijken als het gaat om de Warmtetransitie stil zijn komen te liggen, omdat het Aquathermie alle tijd opslokte. We hopen dat ook alle andere wijken van Gooise Meren weer worden opgepakt.

We zijn blij met het integraal jeugdbeleid, de introductie van een kinderraad en de grote aandacht voor verenigingen, sport en cultuur – allemaal punten die Wij Gooise Meren belangrijk vindt voor onze inwoners.

Verder zijn we blij met de vorderingen in het centrum van Bussum; na de Vlietlaan nu de Veerstraat, straks de Vonk en de Olmen en daarna de Veldweg. Ook de initiatieven om de leegstand te verminderen juichen we toe. We kijken uit naar de concretere plannen voor Muiden Noordwest en Bussum Zuid. Ook het bewonersinitiatief voor een ondergrondse parkeergarage in Naarden Vesting zullen we met interesse volgen.

Terug

Meer over de fractie