Algemene Beschouwingen 2024 | PLEK

“PLEK is blij met de stadsecoloog en aansluiting bij het Schone Lucht Akkoord”

— Max de Goede

Het coalitieakkoord heet: Gooise Meren op Koers

Maar is het college nog goed op koers?

PLEK, dé Partij voor Leefomgeving En Klimaat is blij te zien dat het college werk heeft gemaakt van de PLEK-moties voor een stadsecoloog en aansluiting bij het Schone Lucht Akkoord.

We hebben nu een stadsecologe, die met collega’s enthousiast en voortvarend is begonnen aan uitvoering van projecten met betrekking tot het verbeteren van de biodiversiteit en stadsgroen.

Verder heeft het college beloofd nog vóór het zomerreces officieel aan te gaan sluiten bij het landelijk Schone Lucht Akkoord. Ook de extra aandacht voor de jeugd, cultuur en autoluwe stadscentra zijn goede zaken. Het college is dus voor sommige onderwerpen redelijk op koers.

Maar PLEK heeft ook punten van kritiek m.b.t. gebrek aan concrete plannen en een duidelijke koers voor een aantal prangende onderwerpen.

Sneller bouwen van betaalbare en energiezuinige woningen voor starters, jongeren en ouderen

We hopen dat het college sneller werk gaat maken van de bouw van meer betaalbare en energiezuinige woningen in Gooise Meren. De gemeente loopt behoorlijk achter met de bouw van betaalbare woningen voor deze doelgroepen.

Daarom hoopt PLEK op de komst van een eerlijke woonvisie en actief grondbeleid. Het liefst zien we dat de gemeente zelf een soort eigen bouwbedrijf opricht met meer eigen grond. De gemeente moet de urgente woningbouwopgave voortvarender aanpakken door de regie te pakken en, in samenwerking met lokale woningcorporaties en stichtingen zoals Stichting Knarrenhof (die hofjeswoningen bouwen voor ouderen), de rol als bouwer van betaalbare duurzame woningen op zich nemen. De gemeente bouwt dan tegen kostprijs plus kleine marge, nieuwe woningen voor starters, ouderen en jongeren. Er is bewezen dat het kan. Woningbouwprojecten moet je absoluut niet volledig overlaten aan marktwerking. Dat leidt vaak tot de bouw van veel te dure woningen en daar hebben de meeste inwoners niets aan.

Verkeersveiligheid: Effectiever aanpakken verkeersovertredingen met een goede handhaving

PLEK vindt het jammer dat het college niet sneller werk maakt van een strengere aanpak van verkeersovertredingen zoals hardrijders. In Gooise Meren klagen veel inwoners hier terecht over. Hier moet volgens PLEK snel iets aan gedaan worden. Handhaving kan bijvoorbeeld via het inzetten van (mobiele) flitspalen en plaats betaalbare snelheidsremmende maatregelen die de verkeersveiligheid vergroten.

Een betere bescherming en uitbreiding van stadsgroen met grotere biodiversiteit

PLEK pleit voor ecologisch groenbeheer in de hele gemeente met meer inheems en gevarieerd stadsgroen en minder maai-, snoei- en schoffelwerk. Dat is goed voor de biodiversiteit, klimaat (koeling) en waterberging. Ecologisch groenbeheer kan een flinke kostenbesparing opleveren. Minder maaien, snoeien en vooral minder schoffelen en plaagdieren (zoals de eikenprocessierups) bestrijden door beter ecologisch beheer kost minder werk en dus minder geld.

PLEK mist nog steeds een concreet geformuleerd klimaatambitie bij dit college

Het blijft ons grote zorgen baren dat het college nog steeds een gebrek aan klimaatambitie toont. We blijven daarom bij onze mening dat het college een hapsnap beleid voert op dit gebied. Het college lijkt zich écht niet te willen binden aan ambitieuze, concrete, tijdsgebonden en meetbare klimaatdoelstellingen. Dat blijkt uit het feit dat ze zich steeds verschuilen achter vaag geformuleerde klimaatdoelen in de verre toekomst (energieneutraal in 2050) en ongegronde beweringen dat je eigen gemeentelijke klimaatdoelstellingen niet kan formuleren.

Het blijft daarom gissen naar de voortgang en resultaten m.b.t. het behalen van de landelijke klimaatdoelstellingen. Er is geen nulmeting(jaar) of korte termijn doelstellingen. De raad kan niet bijsturen of de effectiviteit van ingezette klimaatprojecten en klimaatgelden controleren. Dat is een zeer ernstige zaak vindt PLEK. Het is echt 5 voor 12 wat ons betreft. Kijk om je heen naar het klimaat. Het gaat niet goed.

Terug