Zo wordt beleid gemaakt

De gemeenteraad en het college van BenW maken het beleid voor de gemeente Gooise Meren. Hoe komt dit beleid tot stand? Hoe worden de plannen bedacht en wie beslist erover?

Coalitieakkoord en collegeprogramma

De basis voor het gemeentebeleid vormt het coalitieakkoord. Hierin staat de koers die de gemeente de komende jaren wil varen. Het college van BenW werkt de ambities uit het coalitieakkoord uit in concrete doelstellingen en acties. Het college legt deze vast in het collegeprogramma.

Op de agenda zetten

Aan de hand van het collegeprogramma maakt het college van BenW plannen. Het college betrekt de burgers daar zoveel mogelijk bij. In een raadsvoorstel legt het college zo'n plan voor aan de gemeenteraad. Maar niet alleen het college kan een plan op de agenda van de gemeenteraad zetten. Ook een raadslid of raadsfractie kan een onderwerp agenderen.

Beleid ontwikkelen

Informatie verzamelen

Voordat de gemeenteraad een onderwerp bespreekt, verzamelen gemeenteambtenaren informatie over het onderwerp. Bijvoorbeeld door te praten met organisaties die veel van het onderwerp af weten of door te luisteren naar inwoners of ondernemers. Deze informatie brengen ze over naar het college van BenW.

Raadsvoorstel maken

Het college van BenW maakt op basis van de informatie die het heeft gekregen een voorstel. In dit voorstel staat hoe het college denkt dat het onderwerp aangepakt moet worden.

Raadsbesluit nemen

De gemeenteraad bespreekt het raadsvoorstel op de politieke avond. De gemeenteraadsleden debatteren en stemmen over het voorstel tijdens de raadsvergadering. Ze kunnen het plan vaststellen, afwijzen of vragen om een aanpassing. Ook beslissen ze hoeveel geld de gemeente aan het plan mag uitgeven.

Invloed op het beleid

U kunt op allerlei manieren invloed hebben op het gemeentebeleid.