Bekendmaking Ontwerpbesluit Rijk aanwijzing rijksmonumenten in Muiden

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (hierna: RCE) maakt namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend dat zij het voornemen heeft de volgende zaken aan te wijzen als rijksmonument:

  • Noordpolderweg 1 in Muiden
  • Noordpolderweg 4 in Muiden
  • Noordpolderweg 5 in Muiden
  • Zuidpolderweg 3 in Muiden
  • Weesperbinnenweg 1A in Muiden
  • Weesperbinnenweg 11 in Muiden

Stukken ter inzage

Het ontwerp van het besluit en de bijbehorende stukken zijn gepubliceerd op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Op uw verzoek kunnen zij u de stukken per post toezenden. De terinzagelegging is van 29 juni 2020 tot en met 10 augustus 2020.

Zienswijzen indienen

Tijdens de periode van terinzagelegging (29 juni 2020 tot 10 augustus 2020) kunnen door belanghebbenden zienswijzen worden ingebracht tegen het ontwerpbesluit. Op grond van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht bent u belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Meer informatie over hoe u uw zienswijze kunt indienen, vindt u op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).