Gemeente Gooise Meren Bestuur

Schootsvelden zuidoost, Mariahoeveweg en P2

Ten zuidoosten van de vesting Muiden, tussen de vesting en de A1, is het gebied ingrijpend veranderd door de verlegging van de A1. Er zijn kansen ontstaan om de historische landschapsstructuur van de Schootsvelden terug te brengen en het aanzicht van Muiden te herstellen. Dit doen we door de Mariahoeveweg te verleggen en de parkeerplaats P2 te verlagen en vergroten.

De landschapsstructuur biedt mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. Vanuit het streefbeeld dat in 2015 is vastgelegd in documenten als ‘Visie op de Vesting Muiden’, ‘Handboek openbare ruimte Vesting Muiden’ en het ‘Integraal Landschapsplan Schootsvelden Zuid Muiden’ is eerst een nadere uitwerking nodig.

Ook moet worden vastgesteld of de bestaande opgaven in de bedachte vorm uitvoerbaar zijn en of er nog ruimte is voor aanvullende eisen, wensen en kansen. Dit alles komt samen in een Nota van Uitgangspunten, waarvan er nu een conceptversie ligt. De definitieve nota van uitgangspunten wordt begin 2020 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Deelproject van:

Alle documenten

Overige informatie