Verder met de Vesting Muiden

Het doel van het programma ‘Verder met de Vesting Muiden’ is om de groene, recreatieve en cultuurhistorische waarden van Muiden te versterken. We gaan Muiden nog verder ontwikkelen tot een aantrekkelijke plaats om te wonen en te bezoeken. ‘Verder met de Vesting Muiden’ bestaat uit 14 deelprojecten. We werken samen met de Regio Gooi en Vechtstreek, de provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat aan het behouden en versterken van de identiteit en leefomgeving van Muiden. Tussen 2018 en 2025 wordt gewerkt aan het herstel van de Oostelijke Vestingwallen, de Schootsvelden Zuidoost, Mariahoeveweg en P2 en de Schootsvelden Zuidwest (Muiden Zuidwest).

Waar aan wordt gewerkt

 • Het herstel van de Oostelijke Vestingwallen
 • Het terugbrengen van het open polderlandschap in de schootsvelden
 • Het verbeteren van het aanzicht van de Vesting Muiden
 • Het realiseren van een groot natuurgebied met veel biodiversiteit

Samenwerking met verschillende partijen

 • Rijkswaterstaat: grondeigenaar A1-gebied
 • Provincie Noord-Holland: bevoegd gezag natuur en subsidieverlener
 • Regio Gooi en Vechtstreek
 • Waterschap AGV
 • Gemeenten uit het Groene Uitweggebied waaronder Gooise Meren en Hilversum

Alle partijen samen vormen het Bestuurlijk Platform Gooi en Vechtstreek.

Stand van zaken

‘Verder met de Vesting Muiden’ bestaat uit 14 deelprojecten:

 1. Herstellen en herbestemmen vestinggebouwen
 2. Herstellen Oostelijke Vestingwallen
 3. Herinrichten van het Vestingplein
 4. Toeristisch informatiepunt Muizenfort
 5. Verleggen van de Mariahoeveweg
 6. Verleggen parkeerplaats P2
 7. Herstel van de gracht Fort H
 8. Groene inrichting Vechtzone
 9. Landschapsherstel Schootsvelden
 10. Duurzaam eigendom en beheer Zuidoostelijk Schootsveld
 11. Optimale inrichting Waterlandtak
 12. Herstel Muiderbos
 13. Herinrichten parkeerplaats P1
 14. Verbeteren aanzicht westzijde Vesting Muiden

Projecten die zijn uitgevoerd

 • Herstellen vestinggebouwen
 • Herstel Oostelijke Vestingwallen fase 1
 • Toeristisch informatiepunt Muizenfort
 • Herstel van de gracht Fort H

Projecten in uitvoering

Projecten in voorbereiding voor uitvoering

Projecten in voorbereiding voor besluitvorming

Projecten gestart in 2023

De projecten lopen door tot 2024 / 2025.

Planning

 • 2022: Plan van Aanpak Oostelijke Vestingwallen fase 2 vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
 • 1e kwartaal 2023: Bestemmingsplan Schootsvelden Zuidoost Muiden vastgesteld door de gemeenteraad
 • 2e kwartaal 2023: Nota van Uitgangspunten Oostelijke Vestingwallen fase 2 vastgesteld door de gemeenteraad
 • 3e kwartaal 2023: Vaststellen Definitief Ontwerp Entree Muiden Zuidwest door de gemeenteraad

Muiderkrant

Muiderkrant Muiden in ontwikkeling april 2023

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief Verder met de Vesting Muiden

Deelprojecten:

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.