Spiegelstraat en omgeving

In de Spiegelstraat, Graaf Wichmanlaan tussen Meentweg en Meerweg, Nassaupark, Middenlaan, Spiegeldwarsstraat en de Meentweg tussen Spiegelstraat en Herenstraat is het riool aan vervanging toe. Dit biedt kansen om gelijktijdig met het vervangen van het riool het regenwater van de daken zo veel mogelijk gescheiden in te zamelen en af te voeren en de bovengrondse inrichting vorm te geven met de inzichten van nu. Eerst hebben we inwoners en betrokkenen in het plangebied gevraagd ervaringen te delen om de uitgangspunten voor het ontwerp te kunnen formuleren. Daarna volgt de ontwerpfase met als doel een definitief ontwerp voor het plangebied. De uitvoering start naar verwachting in 2023.

Bijeenkomst Voorlopig Ontwerp Spiegelstraat en omgeving

Op dinsdag 13 en 20 september 2022 was er een bijeenkomst over het Voorlopig Ontwerp voor de Spiegelstraat en omgeving. 

Start Voorlopig Ontwerp

Bij het opstellen van het Voorlopig Ontwerp (VO) hebben we de participatie richting de direct belanghebbenden opnieuw opgestart. Vertegenwoordigers vanuit bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van buurtplatforms en de ondernemersvereniging nodigen we uit om in fysieke sessies mee te praten en te adviseren over het Voorlopig Ontwerp.

Het ontwerp komt op deze projectpagina. Met alle opbrengsten uit de bijeenkomsten werken we het Voorlopig Ontwerp uit tot een (concept) Definitief Ontwerp. Dit ontwerp presenteren we in een breed verband, zo mogelijk tijdens 1 of meer fysieke bijeenkomsten. Na de bijeenkomsten start de formele inspraaktermijn. Vervolgens gaat het Definitief Ontwerp naar het college.

Nota van uitgangspunten vastgesteld

Met de enquête die in maart 2021 is afgenomen is informatie opgehaald bij een aantal belanghebbenden en stakeholders. De resultaten van deze enquête zijn opgenomen in een Nota van uitgangspunten (NvU) (PDF, 18 MB). Deze NvU is op 11 mei 2021 door het college vastgesteld zodat we kunnen starten met het maken van een Voorlopig Ontwerp.

Proces

 • Na 14 maart 2021 zijn de enquêteresultaten per straat en onderwerp verwerkt
 • De uitkomsten van de enquête vormen samen met andere ontwerpuitgangspunten de basis voor de Nota van Uitgangspunten (NVU)
 • De Nota van Uitgangspunten (PDF, 18 MB) is ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad en vastgesteld op 11 mei 2021
 • De NVU vormt de basis voor de uitwerking van een Voorlopig Ontwerp (VO)
 • Interactieve bijeenkomst Voorlopig Ontwerp 13 en 20 september 2022. Inwoners van het plangebied krijgen een uitnodiging
 • We kijken wat er in het ontwerp kan worden meegenomen en wat niet. Deze afwegingen worden samen met het Voorlopig Ontwerp tot Definitief Ontwerp (DO) uitgewerkt
 • We verwachten het DO begin 2023 aan u te presenteren. Daarna start een formele inspraaktermijn. U kunt binnen deze termijn op het DO reageren
 • Uw reacties en onze antwoorden daarop worden verwerkt in een zogenaamde Reactienota
 • De Reactienota leggen we samen met het DO ter besluitvorming voor aan het college. We vragen de gemeenteraad om het uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. De uitkomsten van de besluitvorming communiceren we op deze projectpagina
 • Vanuit de besluitvorming die daaruit volgt, vervolgen we het project en communiceren we naar alle belanghebbenden over de uitvoering van de werkzaamheden

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 2 - initiatief

Vastgestelde documenten

Overige informatie