logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Zonnepanelen op erfgoed

Als uw woning een monument is of in een beschermd stads- of dorpsgezicht staat, dan mag u op het dak geen zonnepanelen plaatsen die vanuit de openbare ruimte (nadrukkelijk) zichtbaar zijn. In de Welstandsnota van Gooise Meren staat dat dit niet mag. Maar dat gaat waarschijnlijk veranderen. We bereiden een beleidsregel voor waarmee er meer mogelijkheden komen voor het plaatsen van zonnepanelen op erfgoed. De nieuwe beleidsregel is een aanvulling op de Welstandsnota. Uit een enquête onder bewoners, erfgoedorganisaties en duurzaamheidsorganisaties (april 2022) is gebleken dat bewoners en organisaties de nieuwe beleidsregel steunen. Wel verschillen zij van mening over hoe streng de eisen voor zonnepanelen op erfgoed moeten zijn. Ook de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed (CRKenE) heeft de ontwerp-beleidsregel bekeken en een advies gegeven. De gemeente gaat de ingebrachte wensen en suggesties bestuderen. Het is dus mogelijk dat de beleidsregel op onderdelen wordt aangepast voordat de gemeenteraad erover besluit.

3 belangen 

De nieuwe regels maken het mogelijk om bij aanvragen voor zonnepanelen op erfgoed beter te kijken naar 3 belangen:

  • De bescherming van ons gezamenlijke erfgoed
  • De energietransitie in onze wijken
  • Het belang van eigenaren van erfgoed

Zonnepanelen mogen het beeld niet aantasten

De nieuwe regels hoeven zeker niet te betekenen dat bij een bepaalde aanvraag voor 1 van de belangen wordt gekozen. Het doel is juist om alle 3 de belangen mee te nemen. Het plaatsen van zonnepanelen die (nadrukkelijk) zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte wordt mogelijk, maar ze mogen de visuele waarde van ons erfgoed niet te veel aantasten. Daarom moeten de panelen en eventueel andere zonne-energiesystemen aan diverse eisen voldoen (bijvoorbeeld voor de kleur en het legpatroon). En in straten met woningen van hetzelfde type, moet de eenheid van uitstraling zo veel mogelijk behouden blijven. Voordat het gemeentebestuur een aanvraag voor een omgevingsvergunning beoordeelt, vraagt het de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed (CRKenE) om advies.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten