Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 19 juni 2024

Agenda van
19:30 - 20:30
20:45 - 21:45
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek IV Liggeldverordening (787564)
22:00 - 23:00
Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Raadzaal

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs ‘Toekomstbestendige onderwijshuisvesting in de gemeente Gooise Meren’ (748360)

Het Gesprek I

De gemeente heeft als wettelijke taak om te zorgen voor goede huisvesting van scholen. In een Integraal Huisvestingsplan (hierna: IHP) worden hierover afspraken vastgelegd. Het IHP is daarmee een meerjarige planning en biedt houvast voor de gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties. 

Het huidige Integraal Huisvestingsplan stamt uit 2018. Door verschillende ontwikkelingen is het nodig het IHP te vernieuwen. Zo stijgt bijvoorbeeld het aantal leerlingen meer dan verwacht. Ook bouwkosten stijgen sneller dan is opgenomen in het vorige IHP. Daarbij zijn er verschillende landelijke en lokale ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidseisen en huisvesting voor nieuwkomers. Een belangrijk vertrekpunt voor de ontwikkeling van het nieuwe IHP is de Visie Onderwijshuisvesting 2023 (vastgesteld raadsvergadering 24 januari 2024).

In het raadsvoorstel wordt de raad gevraagd het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2024-2028 vast te stellen en de financiële effecten te verwerken in de komende begroting.

De voorzitter is Maarten Balzar.

Vergadercentrum 1e etage

Wijziging bestemmingsplan bedrijventerrein Gooimeer Zuid, Naarden (777438) en Bestemmingsplan ‘Parapluherziening geluidzone Gooimeer Zuid, Naarden (777491)

Het Gesprek II

Onderwerpen

 • Wijziging bestemmingsplan bedrijventerrein Gooimeer Zuid, Naarden (777438)

  Het verouderde bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Gooimeer Zuid moet worden vernieuwd. Daarbij stonden er in het oude bestemmingsplan een aantal onduidelijke bewoordingen. Hierdoor zijn in het verleden vergunningen verleend voor functies (detailhandel en sportscholen) die eigenlijk niet horen op een bedrijventerrein .

  Het nieuwe (ontwerp)bestemmingsplan bevat een aanscherping van bestaande regels. Hierdoor biedt het ruimte voor bedrijven die bij de doelstelling van het bedrijventerrein passen. In het nieuwe bestemmingsplan zijn bijvoorbeeld straks bedrijfswoningen -met uitzondering van bestaande bedrijfswoningen- niet meer toegestaan. Daarbij is in het plan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Hierdoor wordt het mogelijk in te spelen op ‘perifere detailhandel’ (Detailhandel waarbij veel ruimte nodig is voor verkoop zoals auto’s, caravans, bouwmaterialen, tuinartikelen etc.). Daarbij voorziet het nieuwe bestemmingsplan onder andere in ontwikkelingen rondom de havenkom die aan het bedrijventerrein grenst.

  De raad wordt gevraagd de Nota van beantwoording vast te stellen en de zienswijzen deels gegrond en deels ongegrond te verklaren. Verder wordt de raad gevraagd geen exploitatieplan vast te stellen en in te stemmen met het gewijzigde ontwerpbestemmingsplan.

  De voorzitter is Andreas van der Schaaf.

 • Inbreng derden

 • Bestemmingsplan ‘Parapluherziening geluidzone Gooimeer Zuid, Naarden (777491)

  Naast het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Gooimeer Zuid moeten ook de bijbehorende geluidscontouren aangepast worden. Het parapluplan voorziet in die aanpassing.

  De raad wordt gevraagd de Nota van beantwoording vast te stellen en de zienswijzen ongegrond te verklaren. Verder wordt de raad gevraagd in te stemmen met het gewijzigde ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende toelichting en bijlagen

20:45 - 21:45Raadzaal

Woonvisie 2025 – 2030 “Het begint met wonen” (813880)

Het Gesprek III

Sinds het vaststellen van de huidige woonvisie in 2017 is er veel veranderd. Er is sprake van een groot woningtekort en de prijzen van koopwoningen zijn gestegen. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen lopen op en de doorstroming van senioren naar geschikte seniorenwoningen stagneert.

De huidige woonvisie van Gooise Meren heeft een looptijd tot 2025. Om goed in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen is het nodig om de woonvisie te herzien. De gemeente werkte daarom aan de nieuwe Woonvisie 2025 - 2030 “Het begint met wonen” die de basis vormt voor het woonbeleid van de gemeente.

De raad wordt gevraagd de Woonvisie 2025 - 2030 “Het begint met wonen” vast te stellen.

De voorzitter is Marjolein Groot Koerkamp.

Vergadercentrum 1e etage

Liggeldverordening (787564)

Het Gesprek IV

Onderwerpen

22:00 - 23:00Raadzaal

Zienswijze programmabegroting 2025– 2028 en bestemmingsvoorstel rekeningresultaat Regio Gooi en Vechtststreek 2023 (818817)

Het Gesprek V

De Regio Gooi en Vechtstreek (hierna: ‘de Regio’) werkt in opdracht van gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. Zo is de Regio verantwoordelijk voor de organisatie en/of uitvoering van afvalinzameling (door de GAD), de GGD en JGZ, gezamenlijke inkoop van zorg, maar ook Veilig Thuis en de ambulancedienst.

De ontwerpbegroting maakt duidelijk wat de Regio doet om invulling te geven aan deze opdracht en wat dat kost. Door een zienswijze te geven verwoorden de gemeenten hun perspectief (wensen en verwachtingen) op de voornemens van de Regio. Het Algemeen Bestuur van de Regio weegt de zienswijzen mee bij de behandeling en uiteindelijke vaststelling van de begroting.

De voorliggende zienswijze gaat onder andere in op de voorgenomen bestemmingsreserve voor de GAD en de investeringen in de GGD en JGZ.  De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarstukken 2023 en de bijgevoegde brief als zienswijze in te dienen bij de programmabegroting 2025 – 2028 van de Regio Gooi en Vechtstreek.

De voorzitter is Andreas van der Schaaf.

Vergadercentrum 1e etage

Beleidsplan Goois Natuurreservaat (GNR) 2024-2027 (784109) en GNR Jaarstukken 2023, eerste begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 GNR (795536)

Het Gesprek VI

Onderwerpen