Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 22 mei 2024

Categorie
Politieke Avond,
Locatie
Gemeentehuis Bussum
Tijd
19:30 - 23:00 uur
Agenda van
19:30 - 20:30
20:45 - 21:45
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek IV Zienswijze MRA agenda 80% versie 2025-2028 (790326)
22:00 - 23:00
Vergadercentrum 1e etage, Thema-uur I Voortgang aanpak Muiden Noordwest
Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Raadzaal

Veiligheidsregio G&V Concept jaarrekening 2023 en de ontwerp programmabegroting 2025 (778197)

Het Gesprek I

De jaarrekening 2023 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (hierna: Veiligheidsregio GV) laat een negatief resultaat zien die deelnemende gemeenten gaan dekken door een extra bijdrage. In de ontwerpbegroting 2050 (en meerjarenbegroting 2026-2028) is een stijging van de totale bijdrage opgenomen. 

In de Veiligheidsregio  GV werken zes gemeenten in de regio samen met de regionale brandweer, geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR), politie en het Openbaar Ministerie.  Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio GV bestaat uit de zes burgemeesters van de regio.

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de financiële stukken en hier geen zienswijze op in te dienen. Het besluit zal via een antwoordbrief naar het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio GV kenbaar worden gemaakt.

De voorzitter is Oscar Rijcken-Voigt.

Vergadercentrum 1e etage

OFGV: 3e Begrotingswijziging 2024, ontwerpbegroting 2025 en de voorlopige jaarrekening 2023 (777721)

Het Gesprek II

De raadsleden gaan in gesprek over de financiële stukken van  de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV). De OFGV ondersteunt gemeenten in de provincies Flevoland en Noord-Holland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. 

De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de 3e begrotingswijziging OFGV 2024 en voorlopige jaarrekening 2023. Daarbij  wordt de raad voorgesteld in te stemmen met de zienswijze zoals is verwoord in de bijlage 'Brief Raad zienswijze OFGV ontwerp begroting 2025'.

De voorzitter is Petra Vonk.

20:45 - 21:45Raadzaal

Werkvoorzieningsschap Tomingroep: Conceptjaarrekening 2023 en conceptbegroting 2025 (788551)

Het Gesprek III

In 1988 is de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep opgericht door de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek en de gemeente Almere. Tomingroep helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk, scholing, begeleiding en bemiddeling. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de conceptjaarrekening 2023 en de conceptbegroting 2025 van Tomingroep.

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de conceptjaarrekening en geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting.

De voorzitter is Andreas van der Schaaf.

Vergadercentrum 1e etage

Zienswijze MRA agenda 80% versie 2025-2028 (790326)

Het Gesprek IV

Onderwerpen

22:00 - 23:00Raadzaal

Plan schuldhulpverlening 2024 (788700)

Het Gesprek V

In het Plan Schuldhulpverlening 2024 beschrijft de gemeente hoe schuldhulpverlening voor inwoners geregeld is. De gemeente streeft hierbij naar persoonlijke ondersteuning en maatwerk, met aandacht voor het verminderen van financiële stress bij inwoners en zelfstandige ondernemers met schulden. Door samenwerking in een breed netwerk van professionele en vrijwilligersorganisaties, wordt elke inwoner voorzien van passende hulp en houden zij zeggenschap over hun eigen traject. De komende jaren zet het college in op het voorkomen en oplossen van schulden.

De raad wordt gevraagd het Plan Schuldhulpverlening 2024 vast te stellen maar gaat hierover eerst in gesprek.

De voorzitter is Oscar Rijcken-Voigt.

Vergadercentrum 1e etage

Voortgang aanpak Muiden Noordwest

Thema-uur I

In het noordwestelijk deel van Muiden komen veel opgaves samen. Uitdagingen zoals het toekomstbestendig maken van woningen en de versterking van ruimtelijke kwaliteit, erfgoed, recreatie en verkeersveiligheid. De gemeente is daarom gestart met een integrale aanpak van Muiden Noordwest en maakt hiervoor één groot plan: een masterplan. De gemeenteraad stelde hiervoor kaders vast in de Kadernota Integrale Aanpak Muiden Noordwest.

Op basis van de kadernota is begin 2024 gestart met de uitwerking van het Masterplan Muiden Noordwest. De afgelopen periode zijn de opgaves verder onderzocht. Ook is overleg geweest met wooncorporatie G&O en vond de eerste participatie plaats met een klankbordgroep van inwoners en belanghebbenden. Na de zomer (2024) zal het Masterplan Muiden Noordwest ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.

In dit thema-uur worden raadsleden bijgepraat over de voortgang van het project en de uitdagingen die er liggen.

De voorzitter is Maarten Balzar.

Kijk voor meer informatie op   Muiden NoordWest (gooisemeren.nl)