Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 26 oktober 2022

Agenda van
19:30 - 20:30
20:45 - 21:45
Raadzaal, Het Gesprek II Meerjarenbegroting MRA 2021– 2024
22:00 - 22:30
Vergadercentrum 1e etage, Thema-uur II Energietransitie
22:30 - 23:00
Vergadercentrum 1e etage, Thema-uur II Vervolg - Energietransitie
Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Raadzaal

Kindcentrum De Meerstroom Muiderberg

Thema-uur I

Op het terrein van de voormalige gemeentewerf aan de Tesselschadelaan 47 in Muiderberg komt een nieuw schoolgebouw met de naam Kindcentrum De Meerstroom. Dit gebouw gaat samen met de locatie voor kinderopvang (Villa Zeezicht) een kindcentrum vormen. Tijdens dit thema-uur worden raadsleden geïnformeerd over de voortgang van het project en de uitdagingen die er liggen. Er zal worden ingegaan op het ontwerp van het gebouw en het (participatie)proces dat moet leiden tot een wijziging van het bestemmingsplan.

De voorzitter is Maarten Balzar

Vergadercentrum 1e etage

Herinrichting Amsterdamsestraatweg en aanleg busbaan in Muiden

Het Gesprek I

Onderwerpen

20:45 - 21:45Raadzaal

Meerjarenbegroting MRA 2021– 2024

Het Gesprek II

De meerjarenbegroting is een nieuw instrument voor de MRA dat voortvloeit uit de nieuwe Samenwerkingsafspraken en inhoudelijk aansluit bij de MRA Agenda 2020 – 2024. Het vormt het financiële kader waarbinnen de uitvoering van de MRA Agenda en overige MRA activiteiten vorm moeten krijgen. Nadat alle deelnemers eerder hun wensen en opvattingen hebben ingebracht, is de definitieve meerjarenbegroting opgesteld die nu voorligt. De raadsleden gaan in gesprek over het raadsvoorstel waarin de gemeenteraad wordt gevraagd de meerjarenbegroting 2021-2024 van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) vast te stellen.

De MRA is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Het is ook de naam van het grondgebied waarop de samenwerking betrekking heeft. De MRA beoogt een bijdrage te leveren aan een goede balans in de MRA regio tussen economische ontwikkeling, mobiliteit, wonen en duurzaamheid/leefbaarheid.

De voorzitter is Maarten Balzar

 

Vergadercentrum 1e etage

Vervolg - Herinrichting Amsterdamsestraatweg en aanleg busbaan in Muiden

Het Gesprek I
22:00 - 22:30Raadzaal

Jaarstukken 2022; eerste begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 GNR

Het Gesprek III

Stichting Goois Natuurreservaat (GNR) zet zich in om het landschap, de natuur en de cultuur in het Gooi te beschermen en heeft de opdracht het natuurschoon in stand te houden. Zij zorgen ervoor dat het publiek, waaronder de inwoners van de gemeente Gooise Meren, vrije toegang heeft tot dit natuurschoon. Gemeente Gooise Meren is samen met Blaricum, Hilversum, Huizen en Laren deelnemer in de stichting. In het raadsvoorstel wordt de raad gevraagd de financiële stukken van Stichting GNR ter kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen. De raadsleden gaan hierover eerst in gesprek.

De voorzitter is Mark Marshall

Vergadercentrum 1e etage

Energietransitie

Thema-uur II

In dit thema-uur worden de raadsleden geïnformeerd over de versnelling van de energietransitie die eraan zit te komen. Vanwege wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van klimaat en energie is er in Nederland een hoge urgentie om versneld uitvoering te geven aan opgestelde visies en het behalen van de gestelde doelen. Het Rijk gaat daarom gemeenten de komende jaren meer (financiële) middelen toekennen om activiteiten uit te voeren die leiden tot de realisaties van de ambities op het gebied van klimaat en energie.

Inwoners die zelfstandig aan de slag kunnen met verduurzaming van hun woning, doen dit steeds vaker en ingrijpender nu de energieprijzen zo hoog zijn. Inwoners die niet de mogelijkheden hebben om hun huis te verduurzamen, dreigen steeds vaker in de problemen te komen. Dit heeft grote consequenties voor het energiebeleid, ook van Gooise Meren.

De voorzitter is Floor Elderman

22:30 - 23:00Raadzaal

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur (kabels & leidingen)

Het Gesprek IV

Door de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) 2022 worden een aantal verouderde regelingen vervangen. De AVOI 2022 regelt de aanleg en verwijdering van alle kabels en leidingen in gemeentegrond en bevat een vergunningstelsel voor de ondergrondse infrastructuur. Hierdoor neemt de regie van de gemeente toe en wordt het makkelijker om toekomstige ontwikkelingen in de ondergrond aan te pakken. De energietransitie, klimaatadaptatie en 5G zijn voorbeelden van deze ontwikkelingen. Het is dan ook van belang dat er één algemene regeling komt die voor alle partijen (gemeente en netbeheerders) van toepassing is.

De voorzitter is Mark Marshall

Vergadercentrum 1e etage

Vervolg - Energietransitie

Thema-uur II