Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 1 februari 2023

Gemeentehuis Bussum
19:30 - 23:00 uur

19:30 - 20:30
Raadzaal , Het Gesprek I

Regionale veiligheidsstrategie Politie Midden Nederland

Vergadercentrum 1e etage , Thema-uur II

Integrale aanpak Muiden Noordwest

20:45 - 21:45
Raadzaal , Thema-uur I

OFGV Beleidskader- taken, doelen en prioriteiten

Vergadercentrum 1e etage , Het Gesprek II

Zienswijze ontwerp bouwstenennota huisvestingsverordening 2023

22:00 - 23:00
Vergadercentrum 1e etage , Het Gesprek III

Zienswijze Termijnagenda Metropoolregio Amsterdam

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Raadzaal

Regionale veiligheidsstrategie Politie Midden Nederland

Het Gesprek I

In de concept Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026 (RVS) stellen de 38 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van Midden-Nederland op regionaal niveau prioriteiten om samen focus te kunnen aanbrengen op de regionale inzet van politie en partners in het veiligheidsdomein. De regionale prioriteiten in deze Veiligheidsstrategie zijn: Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit, inclusief mensenhandel, Digitale Veiligheid en Cybercrime en Maatschappelijke Onrust.

De raad wordt gevraagd om geen zienswijze in te dienen en de reactie van het college op het concept Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2023-2026, vast te stellen.

De voorzitter is Andreas van der Schaaf.

Bijgevoegde documenten

Vergadercentrum 1e etage

Integrale aanpak Muiden Noordwest

Thema-uur II

Er komen veel opgaven samen in het noordwestelijk deel van Muiden, zowel op lokaal als regionaal niveau. De gemeente is daarom gestart met een integrale aanpak. De eerste stap is het maken van een masterplan. Op basis van onderzoek en inbreng van alle inwoners en belanghebbenden moet het masterplan richting geven aan de gewenste ontwikkeling van het gebied.

Sinds de laatste bespreking met de raad in september 2022 over het project ‘Integrale aanpak Muiden Noordwest’, zijn er verschillende onderzoeken afgerond en heeft de participatie met inwoners plaatsgevonden. In dit thema-uur wordt de raad bijgepraat over de uitkomsten van die onderzoeken en participatie. De raad zal in het voorjaar van 2023 worden gevraagd om kaders te stellen voor het uitwerken van het masterplan voor Muiden Noordwest.

Zie bijeenkomst thema-uur 28 september 2022 – Muiden Noordwest

De voorzitter is Petra Vonk.

20:45 - 21:45Raadzaal

OFGV Beleidskader- taken, doelen en prioriteiten

Thema-uur I

In het regionaal beleidskader VTH is beschreven hoe de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op het gebied van de milieuregelgeving binnen het omgevingsrecht plaatsvindt door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). De looptijd van het huidige regionale beleidskader VTH loopt af in 2023 en moet daarom geactualiseerd worden. Nieuwe ontwikkelingen, inzichten, visies en wetswijzigingen worden hierin meegenomen.

In dit thema-uur wil het college de raad informeren over de milieudoelen voor de komende vier jaar. Raadsleden worden verder geïnformeerd over wat de OFGV voor gemeente Gooise Meren uitvoert aan milieutaken, welke wettelijk verplichte taken er zijn en welke ruimte er is voor de besturen om hier doel en prioriteit aan te geven.

Zie het huidige Beleidskader VTH 2019-2022 onder beleidsnota’s  (onder het thema: Milieu)

De voorzitter is Marjolein Groot Koerkamp.

Vergadercentrum 1e etage

Zienswijze ontwerp bouwstenennota huisvestingsverordening 2023

Het Gesprek II

De Huisvestingswet (2014) biedt gemeenten de mogelijkheid om in een huisvestingsverordening regels vast te leggen over de toewijzing van (sociale) huurwoningen en over het bepalen van de urgentievolgorde voor woningzoekenden. Dit kan op gemeentelijk of op regionaal niveau.

Een huisvestingsverordening heeft een geldigheidsduur van vier jaar. De huidige huisvestingsverordening in Gooi en Vechtstreek loopt tot 1 juli 2023. In 2022 is de huidige regeling geëvalueerd en de ontwikkeling van de nieuwe voorstellen voor woonruimteverdeling in gang gezet. Aangezien er in de regio Gooi en Vechtstreek sprake is van een regionaal verdeelsysteem van woonruimte, moet de verordening in alle zeven deelnemende gemeenten opnieuw worden vastgesteld in 2023.

De raad wordt gevraagd om een zienswijze op de ontwerp bouwstenennota Huisvestingsverordening 2023, maar gaat daarover eerst in gesprek.

De voorzitter is Maarten Balzar.

22:00 - 23:00Vergadercentrum 1e etage

Zienswijze Termijnagenda Metropoolregio Amsterdam

Het Gesprek III

De Termijnagenda 2023 is een nieuw instrument voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) die voortkomt uit de nieuwe Samenwerkingsafspraken. In de Termijnagenda staat op welke momenten gedurende het komende jaar de raden en Staten betrokken worden en wordt inzichtelijk gemaakt welke onderwerpen het komende jaar op de agenda’s staan van de verschillende bestuurlijke overleggen. Hiermee worden de MRA-deelnemers in staat gesteld tijdig het gesprek aan te gaan met de bestuurders die hen vertegenwoordigen in de verschillende MRA-gremia. De raad wordt gevraagd deze zienswijze van het MRA-bestuur op de Termijnagenda MRA 2023 vast te stellen.

De MRA is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Het is ook de naam van het grondgebied waarop de samenwerking betrekking heeft. De MRA beoogt een bijdrage te leveren aan een goede balans in de MRA regio tussen economische ontwikkeling, mobiliteit, wonen en duurzaamheid/leefbaarheid.

De voorzitter is Maarten Balzar.

Bijgevoegde documenten