Beleidsnota's

Beleid Gooise Meren

Beleid dat is vastgesteld voor gemeente Gooise Meren:

Aan de Gooise Kust

Visie Aan de Gooise Kust 2020-2040 (PDF, 27 MB)

Afval

GAD-meter 2020 (PDF, 3 MB)

Begraven

Bestuur

Bodemkwaliteit

Bouwen en Wonen

Vanuit de Welstandsnota verwijzen we naar een aantal documenten van Naarden, Muiden en Bussum:

Buitenruimte

Burgerparticipatie

Crailo

Cultuur

Cultuurvisie Gooise Meren (PDF, 4,32 MB)

Duurzaamheid

Energietransitie

Transitievisie warmte Gooise Meren (warmtevisie) (PDF, 3 MB)

Economie

Erfgoedvisie

Erfpacht

Evenementen

Financiën

Bekijk de financiële stukken zoals de Perspectiefnota, Programmabegroting, Voortgangsverslagen en Jaarstukken op begroting.gooisemeren.nl. Bij het Voortgangsverslag vindt u het Projectenboek waarin de grote projecten zijn toegelicht.

Fraude

Nota voorkoming misbruik en oneigenlijk gebruik (PDF, 274 kB)

Geluid

Op de geluidbelastingkaart Gooise Meren is te zien hoe de geluidbelasting door verkeerswegen, spoorwegen en bedrijven is.

Gezondheid

Nota Publieke gezondheid 2022 (PDF, 5,8 MB)

Gladheid

Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding Gooise Meren 2023-2024 (PDF, 779 kB)

Groen

Grond en vastgoed

Horeca

Hulp bij schulden

Beleidsplan Hulp bij schulden gemeente Gooise Meren 2019-2022 (PDF, 461 kB)

Inkoop

Jeugd

Integraal beleidsplan jeugd Gooise Meren april 2024 (PDF, 3,2 MB)

Milieu

Regionaal milieu beleidskader VTH 2019 tot 2022 taken OFGV (PDF, 2,9 MB)

Monumenten

Monumenten Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden

Omgevingswet

Onderwijs

Risicomanagement

Nota Risicomanagement (PDF, 0,97 MB)

Sociaal domein

Beleid dat is vastgesteld door de gemeenten Naarden, Muiden en Bussum, maar dat wel geldt voor gemeente Gooise Meren:

Sport

Veiligheid

Integraal Veiligheidsplan Gooi en Vechtstreek 2023-2026 (PDF, 1 MB)

Vergunning, Toezicht en handhaving

Verkeer en vervoer

Waardevolle bomen

Beleid Naarden, Muiden en Bussum

Deze beleidsnota's van Naarden, Muiden en Bussum zijn nog geldig tot 1 januari 2018. Als het beleid verlopen is stelt de gemeente zo snel mogelijk nieuw beleid voor Gooise Meren op.

Centrummanagement, gebiedsvisies Bussum

Honden

Natuur

Naarden:

Natuurwaardenkaart Naarden (PDF, 8,6 MB)

Muiden en Muiderberg:

Nota Natuurlijk Muiderberg (PDF, 4,5 MB)

Bussum:

Structuurvisie

Nota Structuurvisie Naarden en Bussum (PDF, 66 MB)