Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 5 april 2023

Categorie
Politieke Avond,
Locatie
Gemeentehuis Bussum
Tijd
19:30 - 23:00 uur
Agenda van
19:30 - 20:30
Raadzaal, Presentatie I Walden buurtgroep – Hocras-terrein
Vergadercentrum 1e etage, Thema-uur I Regionaal Fietsnetwerk
20:45 - 21:45
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek II Extra investeringsruimte Kindcentrum de Meerstroom Muiderberg
22:00 - 23:00
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek IV Financiële verordeningen Gooise Meren 2023
Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Raadzaal

Walden buurtgroep – Hocras-terrein

Presentatie I

Deze presentatie valt niet onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. De aanvrager/organisator is de Walden Buurtgroep:

“Het voormalige Hocras-terrein komt mogelijk vrij voor bebouwing. Het huidige plan is volgens omwonenden, in deze verenigd in de Walden Buurtgroep, ontoereikend om aan alle eisen en voorwaarden te voldoen waaraan de gemeente zich heeft gecommitteerd. Als betrokken buurtbewoners en belanghebbende organisaties vinden we dat er een onduidelijk participatieproces is geweest, waarbij omwonenden geen zorgvuldige inbreng hebben kunnen geven ten aanzien van de invulling van het terrein.

De Walden Buurtgroep wil uitgaande van haar eerder gepresenteerde document met aanbevelingen, een visie presenteren die toekomst bestendig is en die de verbinding zoekt met problemen waar de gemeente voor staat, in balans met de wensen van de eigenaar, natuurorganisaties en omwonenden. Hierin staat (sociale) woningbouw naast biodiversiteit, duurzaamheid met ruimte voor cultureel/historisch erfgoed.

De Walden Buurtgroep is niet tegen ontwikkeling, maar wil graag een bijdrage leveren met gerichte kennis en een interessante visie die voor alle partijen tot de juiste ‘verbinding’ kunnen leiden.”

De voorzitter is Marjolein Groot Koerkamp.

 

Vergadercentrum 1e etage

Regionaal Fietsnetwerk

Thema-uur I

Tijdens de raadsvergadering van 9 november 2022 is gedebatteerd over de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg in Muiden. Raadsleden maken zich zorgen over de verkeersveiligheid die met het ontwerp samenhangen. Zij hebben daarom gevraagd om een Thema-uur over het Regionale Fietsnetwerk. Het fietsnetwerk loopt onder meer via de Amsterdamsestraatweg.

Het Regionale Fietsnetwerk is ontwikkeld door de gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de provincie Noord Holland. Via het routenetwerk kunnen regionale bestemmingen snel en rechtstreeks met de fiets worden bereikt. Het doel is om het fietsgebruik te bevorderen en de uitstoot van milieuvervuilende stoffen te verminderen. De gemeente Gooise Meren heeft dit routenetwerk overgenomen in haar verkeers- en vervoersbeleid.

De voorzitter is Floor Elderman.

20:45 - 21:45Raadzaal

Regionale Beleidsvisie Externe Veiligheid

Het Gesprek I

De Regionale Beleidsvisie Externe Veiligheid geeft de Gemeente Gooise Meren een kader als basis voor een goede afweging en onderbouwing bij besluitvorming over ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen en daarbij milieuvergunningen. Externe Veiligheid gaat over de (on)veiligheid in een omgeving door activiteiten met gevaarlijke stoffen.

De beleidsvisie is in 2010-2011 door de -toen nog zelfstandige- gemeenten Muiden, Naarden en Bussum vastgesteld. Na de fusie in 2016 had de nieuwe gemeente Gooise Meren deze beleidsvisie binnen twee jaar opnieuw moeten vaststellen. Dit is niet gebeurd en daarom wordt de raad nu gevraagd de beleidsvisie, alsnog vast te stellen.

De voorzitter is Floor Elderman.

Vergadercentrum 1e etage

Extra investeringsruimte Kindcentrum de Meerstroom Muiderberg

Het Gesprek II

Op het terrein van de voormalige gemeentewerf aan de Tesselschadelaan 47 in Muiderberg komt een nieuw, duurzaam en toekomstbestendig schoolgebouw met de naam Kindcentrum De Meerstroom. Het is de bedoeling dat het gebouw begin 2025 ruimte gaat bieden voor ongeveer 300 kinderen van OBS De Vinkenbaan en de Oranje Nassauschool en wordt gekoppeld aan SKBNM-locatie Villa Zeezicht. Door de algemene stijging van bouwkosten en aangepaste uitgangspunten, is extra krediet en meer investeringsruimte nodig

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de aangepaste uitgangspunten en ambities op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. Daarbij in de begroting de investeringsruimte te verhogen met €4,2 miljoen en een extra voorbereidingskrediet van €227.00,- beschikbaar te stellen. De wijziging in de begroting voor 2023 te verwerken en de consequenties van de extra benodigde investeringsruimte mee te nemen in de Perspectiefnota 2024 vanuit de programmatische aanpak onderwijshuisvesting.

De voorzitter is Andreas Van der Schaaf.

22:00 - 23:00Raadzaal

Kadernota Integrale Aanpak Muiden Noordwest

Het Gesprek III

In het noordwestelijk deel van Muiden komen veel opgaves samen. Uitdagingen zoals het toekomstbestendig maken van woningen, het versterken van ruimtelijke kwaliteit, erfgoed, recreatie en verkeersveiligheid. De gemeente is daarom gestart met een integrale aanpak van Muiden Noordwest en maakt hiervoor één groot plan: een masterplan.

Op basis van onderzoek en inbreng van alle inwoners en belanghebbenden, geeft het masterplan richting aan de gewenste ontwikkeling van het gebied. In de Kadernota staan de uitgangspunten waarbinnen de activiteiten uit het masterplan moeten vallen.

De raad wordt gevraagd de Kadernota Integrale Aanpak Muiden Noordwest vast te stellen en hiervoor € 50.000 vrij te maken ter voorbereiding op het masterplan.

De voorzitter is Andreas van der Schaaf.

Vergadercentrum 1e etage

Financiële verordeningen Gooise Meren 2023

Het Gesprek IV

Per 1 januari 2023 is de Wet Versterking Decentrale Rekenkamers (Wvdr) ingetreden. Hierdoor wijzigt ook de rechtmatigheidsverantwoording als onderdeel van de jaarrekening. In 2020 en 2021 zijn hiervoor al diverse voorbereidingen gedaan. Hierbij is onder meer een Ambitiedocument Rechtmatigheidsverantwoording  opgesteld én zijn een aangepaste Financiële- en Controleverordening vastgesteld door de raad.

Nu de Wvdr in werking is getreden, wordt voorgesteld om de verordeningen op een aantal onderdelen aan te passen. Daarnaast zijn er interne en externe wijzigingen geweest in beleid en regelgeving die aanleiding geven de verordeningen aan te passen.

 De raad wordt gevraagd om de Financiële Verordening Gooise Meren 2023, de Controleverordening 2023 en de Verordening Onderzoeken Doelmatigheid En Doeltreffendheid Bestuur van de gemeente Gooise Meren 2023 vast te stellen.

De voorzitter is Maarten Balzar.