Crailo

In de raadsbijeenkomst van 18 december 2017 hebben de gemeenteraden van Hilversum, Laren en Gooise Meren zich positief uitgesproken over de aankoop van Crailo door de 3 gemeenten. De 3 gemeenten gaan het gebied samen herontwikkelen. We hebben de bewoners gevraagd mee te denken over de plannen voor Crailo. Dit heeft geleid tot een stedenbouwkundig en landschapsplan voor Crailo dat op 4 maart 2020 is vastgesteld door de raden van Laren, Hilversum en Gooise Meren. Op 7 juli 2021 hebben de 3 gemeenteraden het bestemmingsplan buurtschap Crailo unaniem vastgesteld.

Meer informatie over Crailo en aanmelden voor de nieuwsbrief, zie crailo.nl.

Bekendmaking ontwerp ‘Beleidsregel Natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap Crailo 2022’

Het ontwerp ‘Beleidsregel Natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap Crailo 2022’ ligt van 12 mei 2022 tot en met woensdag 22 juni 2022 ter inzage.

Reageren en meer informatie

U kunt vanaf 12 mei tot en met 22 juni 2022  een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie geven. Een schriftelijke inspraakreactie stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders Gooise Meren, Brinklaan 35, 1404 EP Bussum. Voor meer informatie of een mondelinge reactie belt u naar 035 207 00 00.

Bestemmingsplan

Van 15 januari tot en met 25 februari 2021 heeft het bestemmingsplan buurtschap Crailo en de daarbij behorende stukken ter inzage gelegen. De colleges van de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren hebben het bestemmingsplan met de milieueffectrapportage (MER), de reactienota op de zienswijzen en het beeldkwaliteitplan aangeboden aan hun gemeenteraad met het voorstel deze vast te stellen.

Daarnaast hebben de colleges de beleidsregel natuurinclusief bouwen en inrichten buurtschap Crailo en de beleidsregel mobiliteit en parkeren buurtschap Crailo vastgesteld. En, voor iedere gemeente afzonderlijk, het beluit hogere grenswaarden Wet geluidshinder.

In de raadsvergadering van 7 juli 2021 hebben de 3 gemeenteraden het bestemmingsplan buurtschap Crailo unaniem vastgesteld. Zie ook crailo.nl.

Bijeenkomsten

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 3 - definitie

Vastgestelde documenten