Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Crailo

In de raadsbijeenkomst van 18 december 2017 hebben de gemeenteraden van Hilversum, Laren en Gooise Meren zich positief uitgesproken over de aankoop van Crailo door de 3 gemeenten. De 3 gemeenten gaan het gebied samen herontwikkelen. We hebben de bewoners gevraagd mee te denken over de plannen voor Crailo. Dit heeft geleid tot een stedenbouwkundig en landschapsplan voor Crailo dat op 4 maart 2020 is vastgesteld door de raden van Laren, Hilversum en Gooise Meren. Op 7 juli 2021 hebben de 3 gemeenteraden het bestemmingsplan buurtschap Crailo unaniem vastgesteld.

Meer informatie over Crailo en aanmelden voor de nieuwsbrief, zie crailo.nl.

Open dag Crailo op 25 september 2021

Open dag Crailo op 25 september 2021

Bestemmingsplan

Van 15 januari tot en met 25 februari 2021 heeft het bestemmingsplan buurtschap Crailo en de daarbij behorende stukken ter inzage gelegen. De colleges van de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren hebben het bestemmingsplan met de milieueffectrapportage (MER), de reactienota op de zienswijzen en het beeldkwaliteitplan aangeboden aan hun gemeenteraad met het voorstel deze vast te stellen.

Daarnaast hebben de colleges de beleidsregel natuurinclusief bouwen en inrichten buurtschap Crailo en de beleidsregel mobiliteit en parkeren buurtschap Crailo vastgesteld. En, voor iedere gemeente afzonderlijk, het beluit hogere grenswaarden Wet geluidshinder.

In de raadsvergadering van 7 juli 2021 hebben de 3 gemeenteraden het bestemmingsplan buurtschap Crailo unaniem vastgesteld. Zie ook crailo.nl.

Bijeenkomsten

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases .

Alle documenten

Fase 3 - definitie

Vastgestelde documenten