Gemeente Gooise Meren Bestuur

Crailo

De colleges van Hilversum, Laren en Gooise Meren hebben in 2017 onderzocht of zij gezamenlijk de gronden van Crailo kunnen aankopen van de provincie Noord-Holland. In de raadsbijeenkomst van 18 december 2017 heeft de raad zich positief uitgesproken over de aankoop van Crailo door de 3 gemeenten. De gemeenteraden van Hilversum, Laren en Gooise Meren hebben het Ambitiedocument en de Intergemeentelijke grondexploitatie Crailo, met inachtneming van de moties en amendementen, vastgesteld. De gronden zijn eind 2017 door de provincie aan de 3 gemeenten geleverd. De 3 gemeenten gaan het gebied samen herontwikkelen. We vragen bewoners mee te denken.

Reactienota

De Uitgangspuntennotitie voor het bestemmingsplan en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER hebben in de zomer van 2019 ter inzage gelegen. In totaal zijn van 14 verschillende partijen reacties ontvangen. De zienswijzen geven een beeld van de zorgen en verwachtingen die rondom het project leven. De gemeenten en projectorganisatie bedanken de indieners voor de moeite die ze hebben genomen om een zienswijze en/of inspraakreactie in te dienen. In de reactienota kunt u de vragen, opmerkingen en de antwoorden lezen.

Meer informatie over Crailo en aanmelden voor de nieuwsbrief, zie crailo.nl.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.