Natuurboulevard 2.0

Het project Natuurboulevard gaat over een ecologische en recreatieve verbinding over de dijk langs het IJmeer en Gooimeer tussen Diemen en Muiderberg. In 2010 is naast kleinschalige recreatieve en ecologische voorzieningen een betonnen fietspad aangelegd tussen Diemen en Muiden. Voor wandelaars is toen een voetpad op de dijk aangelegd tussen Diemen en Muiderberg. Dit project is onderdeel van het regionaal subsidieprogramma Groene Uitleg. Van daar uit is voorgesteld om deze route te verbeteren en door te trekken naar Huizen. Daarnaast is de uitbreiding van het openbare Muiderstrandje bij de Westbatterij opgenomen, vanwege de snel toenemende recreatieve behoefte vanuit de ontwikkeling De Krijgsman.

De uitvoering van het project Natuurboulevard wordt begeleid vanuit gemeente Gooise Meren en wordt in de periode 2023 – 2026 uitgevoerd in meerdere fasen.

Stand van zaken

De betrokken partijen zijn verenigd in het bestuurlijk overleg Platform Gooi- en Vechtstreek en Diemerscheg.

Fase 1 wandelpad Diemerzeedijk en strandje Westbatterij

Fase 1 is in voorbereiding en is gericht op de uitbreiding van het strand bij de Westbatterij-Muiden en op het verbeteren van de 4,7 km lange wandelroute op de kruin van de zeedijk tussen Diemerdammersluis en Muiden-Vesting. Met de verbetering van het wandelpad wordt ook een betere scheiding tussen fietsers en voetgangers bereikt, wat de veiligheid ten goede komt.

Er is ecologisch onderzoek gedaan en een aanvraagprocedure is gestart in het kader van de Natuurbeschermingswet. Ook andere procedures zijn in voorbereiding zoals in het kader van de ruimtelijke ordening en de Waterwet. Er is overleg met Rijkswaterstaat omdat zij beheerder zijn van het IJmeer en Gooimeer en de Natura 2000 gebieden. Er is ook overleg met de Koninklijke Nederlandse Zeil- en RoeiVereniging (KNZ&RV) om de plannen voor stranduitbreiding goed af te stemmen en samen te werken bij de uitvoering.

Planning

Afhankelijk van het verloop van de verschillende procedures en de  verlening van de subsidiegelden, wordt de aanbesteding van de werken voorzien in het 4e kwartaal 2023. Als de procedures tijdig kunnen worden doorlopen en afgerond, dan kan de uitvoering van het wandelpad en de vergroting van het strandje nog worden afgerond in het eerste kwartaal van 2024. De inspanningen zijn daarop gericht.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 4 - ontwerp