Verlosserkerk

De Verlosserkerk staat op de hoek van de Ceintuurbaan en de H.A. Lorentzweg in Bussum-Zuid. De kerk, samen met het ontmoetingscentrum Het Trefpunt en een woning op hetzelfde terrein, is eigendom van de Protestantse Gemeente Bussum (PGB). Door het teruglopen van het aantal kerkbezoekers is de kerk buiten gebruik geraakt. De PGB wil de mogelijkheden voor dit stuk grond onderzoeken en dit vastleggen in een Ambitiedocument.

Inspraak concept Ambitiedocument Verlosserkerk

Het Ambitiedocument voor de herontwikkeling van het terrein van de Verlosserkerk en het bijbehorende parkeerterrein (PDF, 2,2 MB) heeft van 16 september 2021 tot en met 13 oktober 2021 ter inzage gelegen. Inwoners van Gooise Meren en belanghebbenden hebben schriftelijk kunnen reageren. Tijdens de behandeling van het Ambitiedocument in de raad zijn meerdere aanpassingen door de verschillende fracties ingediend en aangenomen. De aanpassingen zijn verwerkt in het definitieve Ambitiedocument.

De Protestantse Gemeente Bussum (PGB) gaat de Verlosserkerk te koop aanbieden. De kopende partij dient voor de daadwerkelijke herontwikkeling een procedure tot wijziging van het bestemmingsplan te doorlopen en daarbij de omgeving te betrekken. Tijdens deze procedure worden ook de exacte woningaantallen bepaald.

De Verlosserkerk is eigendom van de Protestantse Gemeente Bussum (PGB). Vanwege de krimp van het aantal kerkleden is er nagedacht over het afstoten van 1 van de kerkgebouwen. Uiteindelijk heeft de kerkgemeente besloten de Verlosserkerk buiten gebruik te stellen en af te stoten. De Wilhelminakerk in het centrum van Bussum blijft in gebruik.

Insteek bij de herontwikkeling van de kerk en het terrein is dat de plannen bijdragen aan de grote maatschappelijke opgave waar de gemeente voor staat: het bouwen van woningen. Bij de woningbouw op deze locatie wordt uitgegaan van de verdeling volgens de woonvisie. Een aanbeveling is om dit deel met een woningbouwcorporatie te realiseren.

Bij de herontwikkeling blijft de monumentale kerkzaal behouden en wordt veel aandacht besteed aan inpassing in een groene omgeving. De kerk en de bijgebouwen tezamen zijn als ensemble een gemeentelijk monument. Het behoud van de monumentale waarde is zeer belangrijk.

Participatieproces en omgevingstafels

Het ambitiedocument geeft de kaders weer van de voorgenomen herontwikkeling. Om tot het ambitiedocument te komen is er een participatieproces ingericht en ingestoken met de Omgevingswet als basis, de zogeheten omgevingstafels. Aan deze meetings nemen interne en externe adviseurs en afgevaardigden uit de omgeving deel. Met elkaar wordt het initiatief en de bijbehorende aspecten in 3 tafelrondes beoordeeld en verbeterd. Voor andere belangstellenden is er een brede informatiebijeenkomst geweest.

Mede naar aanleiding van de Omgevingstafels is het bouwvolume van de plannen bijgesteld. Zo is de oorspronkelijke bouwhoogte van 5 en 6 lagen teruggebracht naar 3 en 4 hoog. Van de oorspronkelijke circa 50 appartementen is het volume verkleind naar circa 35 appartementen. Hierdoor ontstaat meer ruimte rondom het kerkgebouw. Deze woningaantallen zijn in deze fase nog indicatief.

Bij de herontwikkeling gaat het de PGB er met name om dat de locatie netjes en zoveel mogelijk op een maatschappelijk verantwoorde wijze wordt achtergelaten. Een nette en passende erfenis dus. Daarnaast speelt ook een commercieel belang met het oog op de voorgenomen verkoop en het (gemeentelijke) belang van de volkshuisvesting vanwege de mogelijkheid tot woningbouw ontwikkeling.

Van het hele traject Omgevingstafel is een logboek bijgehouden. In het logboek participatieproces Verlosserkerk (PDF, 606 kB) staat wanneer welke participatiemomenten zijn geweest en wat de uitkomst van Omgevingstafels is.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 1 - pre-initiatief

Overige informatie