Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 16 november 2022

Agenda van
19:30 - 20:30
Raadzaal, Thema-uur I Project BOR-gronden
Vergadercentrum 1e etage, Thema-uur II Toekomst centrum De Uitwijk
20:45 - 21:45
Raadzaal, Het Gesprek I Parkeerverordening
Vergadercentrum 1e etage, Thema-uur III Stand van zaken Zonnegeluidswal Naarderbos
22:00 - 23:00
Raadzaal, Het Gesprek I Parkeerverordening (vervolg)
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek II Actualisatie Algemeen Plaatselijke Verordening
Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Raadzaal

Project BOR-gronden

Thema-uur I

Halverwege 2020 is het Stedenbouwkundig programma van eisen project BOR-gronden door de raad vastgesteld. In de tussentijd is gewerkt aan het stedenbouwkundig ontwerp en het ontwerpbestemmingsplan dat daarop is gebaseerd. Ook is gewerkt aan het beeldkwaliteitsplan en alle benodigde onderliggende onderzoeken. De anterieure overeenkomst is op 19 juli 2022 door het college  vastgesteld.

Tijdens dit thema-uur worden de raadsleden in hoofdlijnen geïnformeerd over het concept ontwerpbestemmingsplan, concept beeldkwaliteitsplan en conceptbesluit Hogere waarde die nu ter inzage liggen. Hierin zal de stikstofdepositie worden meegenomen als onderdeel van de toelichting.

De voorzitter is Andreas van der Schaaf.

Vergadercentrum 1e etage

Toekomst centrum De Uitwijk

Thema-uur II

Het pand van Versa Welzijn en ViJoS waar wijkcentrum de Uit-Wijk is gevestigd, kampt met verschillende onderhoudsproblemen. Hierdoor komt de huisvesting van de activiteiten in het wijkcentrum onder druk te staan. In dit thema-uur worden de raadsleden geïnformeerd over het huisvestingsprobleem dat vroeg of laat ook op de gemeente afkomt. Er zal gekeken worden hoe hiermee om moet worden gegaan en welke mogelijkheden er zijn.

De voorzitter is Petra Vonk.

20:45 - 21:45Raadzaal

Parkeerverordening

Het Gesprek I

Op basis van de Mobiliteits- en Parkeervisie Gooise Meren 2040 is de behoefte ontstaan het huidige parkeerbeleid te verfijnen en te moderniseren waar (technologische) voorzieningen bij aansluiten. Binnen het beleid is maatwerk mogelijk in samenspraak met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. De auto heeft niet vanzelfsprekend het eerste recht op een plek in de openbare ruimte. De oude parkeerverordening (uit 2018) moet daarom worden aangepast naar de nieuwe inzichten uit die visie. Hierbij worden in de Parkeerverordening de kaders gesteld. In de Nadere Regels wordt vervolgens praktische invulling gegeven aan deze kaders.

De voorzitter is Marjolein Groot Koerkamp.

Vergadercentrum 1e etage

Stand van zaken Zonnegeluidswal Naarderbos

Thema-uur III

De raad heeft in 2021 besloten de haalbaarheid van het project Zonnegeluidswal Naarderbos te onderzoeken. Dat onderzoek is inmiddels afgerond waarbij een aantal risico’s en mogelijkheden naar voren zijn gekomen. Die kunnen voor de gemeente financiële gevolgen hebben. De raadsleden worden geïnformeerd over welke risico’s dit zijn, waar die risico’s zich voordoen en wat de gevolgen kunnen zijn. Besluitvorming over het project dient uiterlijk maart 2023 plaats te vinden. Daarna vervalt de financiële bijdrage van 2,5 miljoen euro van Rijkswaterstaat.

De voorzitter is Andreas van der Schaaf.

22:00 - 23:00Raadzaal

Parkeerverordening (vervolg)

Het Gesprek I
Vergadercentrum 1e etage

Actualisatie Algemeen Plaatselijke Verordening

Het Gesprek II

Door de verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2023 moet de Algemene Plaatselijke Verordening 2020 (APV) worden gewijzigd. Daarnaast zijn een aantal artikelen beoordeeld en aangepast aan de hand van de actuele situatie. De raad wordt gevraagd in te stemmen met het wijzigen van enkele artikelen maar gaat daarover eerst in gesprek.

De voorzitter is Oscar Rijcken-Voigt.