Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 7 juni 2023

Categorie
Politieke Avond,
Locatie
Gemeentehuis Bussum
Tijd
19:00 - 23:00 uur
Agenda van
19:00 - 19:30
Raadzaal, Het Gesprek I Zienswijze bij voortgangsnota MRA
19:30 - 20:30
Raadzaal, Thema-uur I Project Mariënburg en Veldweg
20:45 - 21:45
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek V Wijziging Bestemmingsplan Comeniuslaan
22:00 - 22:30
22:00 - 23:00
22:30 - 23:00
Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:00 - 19:30Raadzaal

Zienswijze bij voortgangsnota MRA

Het Gesprek I

Eind 2021 en begin 2022 zijn de nieuwe samenwerkingsafspraken van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) vastgesteld. De MRA-agenda is de inhoudelijke basis van deze samenwerking. De voortgangsnota van de MRA draagt eraan bij dat de raden en Staten goed op de hoogte zijn van de uitvoering van die MRA-agenda. Met een zienswijze (procedure wensen en opvattingen) kan een gemeente een reactie geven op de voortgangsnota die door de MRA is aangeboden. De raad wordt gevraagd de zienswijze van het college van BenW op de voortgangsnota 2022 van de MRA vast te stellen.

De voorzitter is Marjolein Groot Koerkamp

Vergadercentrum 1e etage

Zienswijze jaarstukken 2022 en programmabegroting 2024 Veiligheidsregio GV

Het Gesprek II

In de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (Veiligheidsregio GV) wordt samengewerkt door de zes gemeenten in de regio[1], de regionale brandweer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie  (GHOR), politie en het Openbaar Ministerie.

De gemeenteraden in de regio Gooi en Vechtstreek worden gevraagd om een zienswijze op de financiële stukken van de Veiligheidsregio GV. Die zienswijzen kunnen tot 13 juni a.s. kenbaar gemaakt worden. Vervolgens worden de financiële stukken op 28 juni a.s. (met inachtneming van de zienswijzen) tijdens de vergadering van het algemeen bestuur vastgesteld. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio GV bestaat uit de zes burgemeesters van de regio.

1.  Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren.

De voorzitter is Petra Vonk.

19:30 - 20:30Raadzaal

Project Mariënburg en Veldweg

Thema-uur I

Tijdens dit thema-uur worden de raadsleden geïnformeerd over het project Mariënburg en Veldweg. Het pensionaat Mariënburg krijgt een andere functie. De nieuwe eigenaar Slokker vastgoed B.V. wil het complex herontwikkelen. Hierbij houden zij rekening met het karakter van het pensionaat, de monumentale waarde en de ligging van het terrein in het centrum van Bussum.

De voorzitter is Marjolein Groot Koerkamp.

Vergadercentrum 1e etage

Sociale Woningbouw Achterlaatlocaties Oranje Nassau School en Vinkenbaan Muiderberg

Het Gesprek III

De Oranje Nassau School (ONS) is samengegaan met basisschool De Vinkenbaan.  Zij gaan verder als De Meerstroom. Hierdoor komen de locaties van de ONS en de Vinkenbaan vrij voor herontwikkeling. Het uitgangspunt is om hier permanente woningbouw te realiseren. Daarvoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

De gemeente is eigenaar van de grond. Er kan dus gekozen worden voor een andere verdeling in het soort woningen. Volgens de woonvisie moet minstens 1/3 deel  daarvan sociale (huur)woningen zijn. Het college stelt voor om hier 50% sociale- en 50% middeldure (huur)woningen te bouwen. De woningen zijn bedoeld voor starters en senioren. Het voorstel sluit aan bij de behoefte vanuit de inwoners van Muiderberg. Voor de realisatie wordt Woningcorporatie G&O benaderd als potentiële gegadigde. Een randvoorwaarde hierbij is dat de corporatie een sluitende stichtingskostenbegroting aanlevert.

De voorzitter is Petra Vonk.

20:45 - 21:45Raadzaal

Beschikbaar stellen krediet voor aanleg vrij liggend fietspad Mariahoeveweg Muiden

Het Gesprek IV

Onderwerpen

 • Beschikbaar stellen krediet voor aanleg vrij liggend fietspad Mariahoeveweg Muiden

  Voor de aanleg van een fietspad wordt de raad om krediet gevraagd. Het vrij liggende fietspad moet tussen de Spieringbrug en de Zuidpolderweg komen te liggen. Hierdoor ontstaat er een veilig fietsnetwerk rondom de kern van Muiden en neemt de druk in de kern af.

  Het fietspad is een wens van inwoners, de Fietsersbond en Stadsraad Muiden en is ingebracht tijdens het participatietraject van het Project Schootsvelden Zuidoost. Voor het fietspad heeft het Rijk een bijdrage toegekend. Daarbij is een subsidie aangevraagd bij Provincie Noord Holland. Samen opgeteld is dit genoeg om 90% van de kosten voor de aanleg te dekken. Voor de overige 10% is een eigen bijdrage van Gooise Meren nodig.

  De raad wordt in het voorstel gevraagd in te stemmen met de aanleg van het fietspad en het resterende krediet goed te keuren.

  De voorzitter is Maarten Balzar.

 • Inbreng derden

  Bijgevoegde documenten
Vergadercentrum 1e etage

Wijziging Bestemmingsplan Comeniuslaan

Het Gesprek V

Aan de Comeniuslaan in Naarden ligt een perceel dat is aangekocht door een projectontwikkelaar. Die wil hier woningbouw realiseren. Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het concept-bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en dit heeft 5 zienswijzen opgeleverd.

Op 29 maart is door de raad in een motie gevraagd om met een aangepast voorstel te komen. Het nieuwe voorstel betreft een wijziging van 5 koopwoningen naar 5 sociale huurwoningen. Dit past in het eerder voorgelegde bestemmingsplan. Het biedt daarbij ruimte aan het gewenste 1/3 deel sociale huurwoningen zoals is vastgelegd in de woonvisie.

De raad wordt gevraagd de Nota beantwoording zienswijzen en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Ook wordt gevraagd geen exploitatieplan vast te stellen.

De voorzitter is Andreas van der Schaaf.

22:00 - 22:30Raadzaal

Zienswijze Jaarstukken 2022, eerste begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 GNR

Het Gesprek VI

Stichting Goois Natuurreservaat (GNR) zet zich in om het landschap, de natuur en de cultuur in het Gooi te beschermen en heeft de opdracht het natuurschoon in stand te houden. Zij zorgen ervoor dat het publiek, waaronder de inwoners van de gemeente Gooise Meren, vrije toegang heeft tot dit natuurschoon. Gemeente Gooise Meren is samen met Blaricum, Hilversum, Huizen en Laren deelnemer in de stichting.

Het Goois Natuur Reservaat (GNR) heeft de begroting voor het komende jaar en de meerjarenbegroting per 18 april met de betrokken raden en Staten gedeeld. De gemeenteraden krijgen de gelegenheid om hierop te reageren met een zienswijze.

In het raadsvoorstel wordt de gemeenteraad gevraagd de jaarstukken 2022, de eerste begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 ter kennisgeving aan te nemen. Voor de jaarstukken 2022 en eerste begrotingswijziging 2023 geen zienswijze in te dienen. Voor de begroting van 2024 een zienswijze in te dienen waarin wordt opgeroepen om de looninflatie in de begroting op te nemen. De raadsleden gaan hierover eerst in gesprek.

De voorzitter is Maarten Balzar.

22:00 - 23:00Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek VII

Stedenbouwkundig Plan De Walden (Voortzetting van 10 mei 2023 met alleen wethouder/zonder meesprekers)

In 2020 is de gemeente gestart met een mogelijke herontwikkeling van het voormalige bedrijventerrein op de Hocras-locatie, in samenwerking met de huidige eigenaar. Hierbij is gezocht naar een ontwikkeling die bestaat uit een combinatie van woningbouw, bedrijfsruimten en een school voor voortgezet onderwijs (VO). De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van scholen.

Om te komen tot een stedenbouwkundig plan is in 2020 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Vanaf dat moment is een participatieproces doorlopen om gezamenlijk tot een planuitwerking te komen. In 2022 is de ruimtelijke inpassing van de VO-school uitgewerkt. Dit heeft geleid tot het huidige voorliggende stedenbouwkundig plan.

De raad wordt gevraagd om het Stedenbouwkundig Plan de Walden vast te stellen, maar zal hierover eerst in gesprek gaan. De bijeenkomst is het vervolg van het Gesprek  op de Politieke Avond van 10 mei 2023.

De voorzitter is Andreas van der Schaaf.

22:30 - 23:00Raadzaal, Het Gesprek VIII

Zienswijze programmabegroting 2024, bestemmingsvoorstel rekeningresultaat 2022 en begrotingswijziging 2023 Regio G&V

In opdracht van zes gemeenten in de regio[1]   werkt de Regio Gooi en Vechtststreek (Regio G&V) aan de kwaliteit van de fysieke en sociale leefomgeving. Zij zorgen ervoor dat de deelnemende gemeenten hun (wettelijke) taken efficiënter en effectiever kunnen realiseren.

Met de jaarrekening verantwoordt de Regio G&V de uitgaven in 2022. Hierbij is de vraag of alle (financiële) afspraken zijn nagekomen en of de nagestreefde maatschappelijke effecten zijn bereikt. De ontwerpbegroting verwoordt de doelen van de Regio en de activiteiten (inclusief kosten) die ingezet worden om deze te bereiken.

Op 7 september 2023 stelt het Algemeen Bestuur van de Regio G&V de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 – 2027 vast. Ook wordt een besluit genomen over de bestemming van het rekeningresultaat 2022. Hierbij worden de zienswijze van de gemeenteraden betrokken.

De voorzitter is Maarten Balzar.