Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 10 mei 2023

Politieke Avond, Gemeentehuis Bussum
19:30 - 23:00 uur

19:30 - 20:30
Raadzaal , Het Gesprek I

Stedenbouwkundig Plan De Walden

Vergadercentrum 1e etage , Het Gesprek II

Stedenbouwkundig Programma van Eisen en Projectplan "De Emmalocaties” Bussum

20:45 - 21:15
Raadzaal , Het Gesprek III

Conceptjaarrekening 2022 en conceptbegroting 2024 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep

20:45 - 21:45
Vergadercentrum 1e etage , Het Gesprek IV

Cultuurvisie Gooise Meren

21:15 - 21:45
Raadzaal , Het Gesprek V

Voorlopige jaarrekening OFGV 2022, 1e en 2e begrotingswijzigingen OFGV 2023 en ontwerpbegroting OFGV 2024

22:00 - 23:00
Raadzaal , Thema-uur I

Het herijken van de visie op Burgerparticipatie

Vergadercentrum 1e etage , Het Gesprek VI

Zienswijze Actualisering gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Raadzaal

Stedenbouwkundig Plan De Walden

Het Gesprek I

Onderwerpen

Vergadercentrum 1e etage

Stedenbouwkundig Programma van Eisen en Projectplan "De Emmalocaties” Bussum

Het Gesprek II

De voormalige locaties van de Koningin Emmaschool aan de Fortlaan en de Slochterenlaan krijgen een nieuwe bestemming. De gemeente heeft samen met een gevarieerde groep bewoners en belangstellenden onderzocht hoe de Emmalocaties het beste ontwikkeld kunnen worden. De resultaten zijn vastgelegd in een Projectopdracht, die door de gemeenteraad is goedgekeurd op 7 juli 2021.

Vervolgens is er vanuit de Projectopdracht een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) opgesteld. Hierin zijn de concrete eisen en ambities vastgelegd waaraan de ontwikkeling van de Emmalocaties moet voldoen. Het Ontwikkelteam, waarin vijf bewoners participeerden, heeft hierbij een centrale rol gespeeld. Het team heeft zich gericht op het betrekken van bewoners, corporaties, woon-zorg initiatieven en belangstellenden bij het proces.

De ontwikkeling van de Emmalocaties zal bijdragen aan de woningbouwopgave op een manier die past bij het karakter van de wijk Het Spiegel. Hierbij wordt een deel van het speelveld aan de Slochterenlaan behouden. Het project biedt mogelijkheden voor doorstroming op de lokale woningmarkt, door met name te bouwen voor senioren, en voorziet in de groeiende behoefte aan woon-zorg woningen.

De raad wordt gevraagd het SPvE en het projectplan voor de Emmalocaties vast te stellen. Daarnaast wordt er budget gevraagd voor de uitvoering van het plan, waarbij het budget zal worden onttrokken aan de Algemene Reserve Grondexploitaties.

De voorzitter is Marjolein Groot Koerkamp.

20:45 - 21:15Raadzaal

Conceptjaarrekening 2022 en conceptbegroting 2024 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep

Het Gesprek III

In 1988 is de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep opgericht door de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek en de gemeente Almere. Tomingroep helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk, scholing, begeleiding en bemiddeling. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de conceptjaarrekening 2022 en kan een zienswijze indienen op de conceptbegroting 2024 van Tomingroep.

Het raadsvoorstel vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van de conceptjaarrekening en geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting.

De voorzitter is Maarten Balzar.

20:45 - 21:45Vergadercentrum 1e etage

Cultuurvisie Gooise Meren

Het Gesprek IV

Onderwerpen

21:15 - 21:45Raadzaal

Voorlopige jaarrekening OFGV 2022, 1e en 2e begrotingswijzigingen OFGV 2023 en ontwerpbegroting OFGV 2024

Het Gesprek V

De raadsleden gaan in Gesprek over de voorlopige jaarrekening 2022, begrotingswijzigingen 2023 en conceptbegroting 2024 van de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV). De OFGV ondersteunt gemeenten in de provincies Flevoland en Noord-Holland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. De gemeenteraad wordt gevraagd om een zienswijze en om kennis te nemen van de stukken.

De voorzitter is Maarten Balzar.

22:00 - 23:00Raadzaal

Het herijken van de visie op Burgerparticipatie

Thema-uur I

Op landelijk niveau is er een toenemende vraag van burgers en overheden om betrokken te zijn bij besluitvorming. Het Rijk stimuleert lokale overheden via (nieuwe) wetgeving om hiervoor kaders op te stellen die burger- en overheidsparticipatie faciliteren. De gemeente moet duidelijk maken hoe burgers kunnen deelnemen aan initiatieven van de overheid en hoe de overheid deelneemt aan bestaande initiatieven van burgers.

Zes jaar geleden is in Gooise Meren de visie op burgerparticipatie door de raad vastgesteld. Aan de gemeente wordt echter ook gevraagd om te motiveren hoe is voldaan aan beleidsregels over participatie. Het college wil onderzoeken hoe de huidige visie burgerparticipatie kan worden verrijkt en welke nieuwe instrumenten hiervoor beschikbaar zijn. Er wordt gekeken naar de praktische uitvoering en de wensen van de inwoners van de gemeente. Uiteindelijk zal het participatiebeleid worden vastgelegd in een participatieverordening.

In dit thema-uur worden de raadsleden geïnformeerd over de startnotitie en het voornemen van het college om de visie op burgerparticipatie te verrijken.

De voorzitter is Floor Elderman.

Vergadercentrum 1e etage

Zienswijze Actualisering gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek

Het Gesprek VI

Per juli 2022 is de nieuwe Wet gemeenschappelijk regelingen (Wgr) van kracht. Deze wet beoogt de democratische controle op gemeenschappelijke regelingen (GR) te verbeteren, vooral door de versterking van de positie van gemeenteraden en provinciale staten in deze samenwerkingsverbanden.

Het doel van de gemeenschappelijke regeling (GR) is om de samenwerking tussen de gemeenten in Gooi en Vechtstreek en Eemnes dusdanig te organiseren, dat de aan de Regio opgedragen taken en dienstverlening op een doelmatige en doeltreffende wijze worden uitgevoerd. De actualisatie van de gemeenschappelijke regeling (GR) heeft als doel om bij te dragen aan de democratische controle op het samenwerkingsverband.

De gemeenteraad wordt gevraagd om de zienswijze Actualisering gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek te aanvaarden.

De voorzitter is Maarten Balzar.