Rolverdeling gemeentebestuur

De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouder (college van BenW) en de burgemeester besturen samen de gemeente Gooise Meren. Hoe zijn de rollen verdeeld?

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente. De gemeenteraad bepaalt de grote lijnen van het beleid. Ook beslist de gemeenteraad of de plannen die het college van BenW voorlegt, doorgaan. En hoeveel geld de gemeente aan de uitvoering mag uitgeven. Daarnaast controleert de raad of de gemeente het beleid goed uitvoert.

Gemeenteraadsleden

Gooise Meren heeft 31 raadsleden. Zij vertegenwoordigen in het gemeentebestuur de belangen en wensen van de inwoners. De raadsleden zijn rechtstreeks door de bevolking gekozen. Dat gebeurt eens in de 4 jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Alle meerderjarige inwoners kunnen dan stemmen op politieke partijen en kieslijsten die zich voor de verkiezingen hebben aangemeld.

De burgemeester zit de vergaderingen van de raad voor, maar heeft geen stemrecht bij het nemen van besluiten.

Griffie

De raadsleden krijgen bij het uitvoeren van hun werk hulp van de griffie. Dat is de afdeling van de gemeente die de gemeenteraad ondersteunt en adviseert.

Coalitie

Een aantal politieke partijen die het in grote lijnen met elkaar eens zijn en samen de meerderheid vormen in de gemeenteraad, vormen de coalitie. De coalitie maakt afspraken over het beleid voor de periode tot de volgende verkiezingen en legt deze vast in een coalitieprogramma. De coalitie levert ook de wethouders voor het college van BenW.

College van burgemeester en wethouders

Het college van BenW heeft de dagelijkse leiding over de gemeente. Het college voert het beleid van de gemeente uit. Dat doet het college door concrete plannen te maken om bijvoorbeeld het coalitieprogramma uit te voeren. Het college legt de concrete plannen voor aan de raad en zorgt ervoor dat ze - na vaststelling door de raad - worden uitgevoerd. Het college van BenW is ook verantwoordelijk voor het personeel en de financiƫn van de gemeente.

Collegeleden

Het college van BenW bestaat uit de burgemeester en wethouders. Zij worden niet rechtstreeks gekozen, maar aangewezen (benoemd). De wethouders door de gemeenteraad; de burgemeester door de koning en de minister van Binnenlandse Zaken, op basis van een aanbeveling van de gemeenteraad.

De burgemeester zit de vergaderingen van het college voor en heeft stemrecht bij het nemen van besluiten door het college.

Taken

De burgemeester en de wethouders hebben ieder hun eigen portefeuille: de set van taken waar zij zich mee bezighouden. Bij hun werkzaamheden krijgen burgemeester en wethouders advies van de gemeentesecretaris.