Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Van der Helstpark en omgeving

In het Van der Helstpark en omgeving gaan we het riool vervangen en de openbare ruimte opnieuw inrichten. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Bewoners en ondernemers kunnen meedenken over de verbeteringen die noodzakelijk zijn. Wat vindt u belangrijk, waar ziet u kansen, waar bent u tevreden over? Denk en doe mee voor een leefbare, duurzame, toekomstbestendige en veilige wijk. Wanneer de werkzaamheden starten weten we nu nog niet. Daar informeren wij u later over.

Bijeenkomst 23 november 2021

Bijeenkomst 23 november 2021 terugkijken

Op 23 november heeft het projectteam een bijeenkomst georganiseerd om belanghebbenden te informeren over de geplande rioolvervanging en herinrichting van de openbare ruimte in het Van der Helstpark en omgeving.

Wat gebeurt er na de bijeenkomst van 23 november 

Klankbordgroepen

Op 14 december 2021 vinden er 2 bijeenkomsten met de klankbordgroep plaats. Aangemelde bewoners hebben hiervoor een vergaderverzoek ontvangen. De bijeenkomsten staan in het teken van kennismaken, de verwachtingen met elkaar delen en het afstemmen van de vergaderfrequenties.

 • Groep A:11 aangemelde bewoners uit de Nicolaas Maeslaan, Paulus Potterlaan, Pieter de Hooghlaan, Van der Helstpark, Dorpsraad
 • Groep B: 9 aangemelde bewoners uit de Frans van Mierislaan, Gerard Doulaan, Ruysdaellaan, Van Ostadelaan Dorpsraad

Buurtwensen

De buurtwensen zijn in beeld gebracht, deze gaan we toetsen. Er is een onderzoek gestart naar de parkeerdruk in het projectgebied, op verschillende dagen en tijden in de week meten we de parkeerdruk. Begin februari 2022 informeren wij u schriftelijk over de resultaten van de parkeerdrukmeting en over de buurtwensen die wel of niet in het nieuwe ontwerp meegenomen kunnen worden. Als we wensen niet meenemen, geven we duidelijk aan wat de reden hiervan is.

Er zijn ook reacties binnengekomen die te maken hebben met gedrag van buurtbewoners wat tot hinder leidt. Elke buurtbewoner heeft een eigen verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de leefbaarheid en veiligheid in de eigen buurt. Wij hopen dan ook dat er voldoende rekening gehouden wordt met elkaar.

De Nota van Uitgangspunten

De belangrijkste uitgangspunten zijn in het webinar behandeld. De Nota van Uitgangspunten (NvU), beschrijft de uitgangspunten voor het project. Deze bestaan uit wettelijke kaders, gemeentelijke kaders (beleid) en buurtwensen. In december 2021 gaat de NvU het bestuurlijk traject in. De verwachting is dat begin maart 2022 het bestuurlijk besluit genomen wordt. De vastgestelde NvU komt op deze projectpagina.

Tussentijds bereiden wij aan de hand van alle informatie die is opgehaald het concept voorlopig ontwerp voor. In deze fase betrekken wij u aan de hand van de klankbordgroepen, bewonersbrieven, informatiebijeenkomsten en eventueel enquêtes om de meningen te peilen over: inrichting speelplaats Paulus Potterlaan en het afkoppelen van de hemelwaterafvoer op eigen terrein.

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden over het groot onderhoud Van der Helstpark en omgeving

Resultaten enquête

Tot 7 november 2021 kon u deelnemen aan de enquête over de openbare ruimte in het Van der Helstpark en omgeving. In de bewonersbrief (PDF, 376 kB) van oktober 2021 bent u geïnformeerd over de rioolvervanging en herinrichting van de openbare ruimt. De enquête is uitgezet onder 216 huishoudens en is 59 keer online ingevuld en 2 schriftelijk. Met de uitkomsten van de enquête hopen we een nog beter beeld te krijgen van wat er in uw buurt leeft. We proberen zo goed mogelijk rekening te houden met de buurtwensen in het ontwerp. Wat opvalt is dat er veel reacties zijn over parkeren, en het groen in de omgeving. Tijdens de informatieavond van 23 november 2021 informeren wij u verder over de resultaten en wat wij met de verzamelde informatie gaan doen.

Resultaten enquête Van der Helstpark (PDF, 535 kB)

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 1 - november 2021

Meld u aan voor de nieuwsbrief Groot onderhoud Muiderberg. Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van het onderhoud in de verschillende wijken in Muiderberg. De nieuwsbrief krijgt u ongeveer 5 keer per jaar via het opgegeven e-mailadres.

Waar en wat in de wijk

In de volgende straten gaan we het riool vervangen en de openbare ruimte opnieuw inrichten:

 • Gerard Doulaan, vanaf de Van Ostadelaan tot einde weg (huisnummer 14)
 • Van der Helstpark
 • Pieter de Hooghlaan
 • Nicolaas Maeslaan
 • Frans van Mierislaan
 • Van Ostadelaan
 • Paulus Potterlaan
 • Ruysdaellaan
 • Jan Sluijterspad
 • Waterkeringpad

Vervangen en of reparatie van het riool

Het bestaande gemengde rioolstelsel wordt volledig verwijderd en er wordt een nieuw rioolstelsel aangelegd, waarbij vuilwater en hemelwater gescheiden worden ingezameld.

Opnieuw inrichten openbare ruimte

Wegverhardingen, straatmeubilair, openbare verlichting, groenvoorzieningen en speelplaatsen worden onderhouden en/of vernieuwd naar de huidig geldende maatvoering en regelgeving.

Aanleg warmtenet

In de afgelopen jaren heeft Energie Coöperatie Wattnu onderzocht of een warmtenet een geschikte alternatieve energievoorziening kan zijn voor Muiderberg. Uit dit haalbaarheidsonderzoek is naar voren gekomen dat een coöperatief warmtenet op basis van aquathermie uit het IJmeer een realistische optie is. In de voorbereidende fase wordt onderzoek gedaan naar de financiële en technische haalbaarheid van deze oplossing.

Om de aanleg van het warmtenet te realiseren is door buurtbewoners het Warmtenet Muiderberg opgericht. De gemeente heeft besloten om de aanleg van zo’n warmtenet mogelijk te maken en de benodigde werkzaamheden te combineren/koppelen met de rioolvervanging en herinrichting. Meer informatie over Warmtenet Muiderberg en wat dit voor u betekent vindt u op warmtenetmuiderberg.nl.

Openbare verlichting

Op sommige plaatsen vervangen of verplaatsen we de lichtmasten, de meeste masten zijn in 2011 tot en met 2013 vervangen.

Het Proces

 • Vaststellen Nota van Uitgangspunten (raad) december 2021 tot maart 2022
 • Uitwerking concept Voorlopig Ontwerp januari 2022
 • Buurtpresentatie Voorlopig Ontwerp maart en april 2022
 • Officiële inspraakperiode Voorlopig Ontwerp april 2022
 • Verwerken reacties in Definitief Ontwerp mei 2022
 • Vasstelling Defintief Ontwerp (college van BenW) juli 2022
 • Start aanbestedingsproces juli 2022
 • Gunning werk december 2022
 • Voorbereidingen start uitvoering januari 2023
 • Start uitvoering werkzaamheden 1e kwartaal 2023

Data onder voorbehoud

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases .

Alle documenten

Fase 1 - pre-initiatief