Van der Helstpark en omgeving

In het Van der Helstpark en omgeving gaan we het riool vervangen en de openbare ruimte opnieuw inrichten. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Bewoners en ondernemers kunnen meedenken over de verbeteringen die noodzakelijk zijn. Wat vindt u belangrijk, waar ziet u kansen, waar bent u tevreden over? Denk en doe mee voor een leefbare, duurzame, toekomstbestendige en veilige wijk. Wanneer de werkzaamheden starten weten we nu nog niet. Daar informeren wij u later over.

Speelplaats Paulus Potterlaan

 • De speelplaats op de Paulus Potterlaan wordt in de week van 14 november 2022 opnieuw ingericht
 • Maandag 21 november 2022 is de speelplaats weer beschikbaar

Informatie buurtpresentatie Voorlopig Ontwerp 14 juni 2022

Op 14 juni 2022 is er toelichting gegeven op het Voorlopig Ontwerp (VO). We hebben laten zien welke keuzes er zijn gemaakt en waarom.

Reactienota en Definitief Ontwerp

Na 5 juli 2022 verwerken we de reacties in een Reactienota. In deze nota staat wat we met een reactie doen. Op basis van de ingekomen reacties wordt het Voorlopig Ontwerp aangepast, als dit valt binnen de gestelde kaders. Hierna volgt uitwerking naar een Definitief Ontwerp (DO). Het DO wordt door het college van Burgemeester en wethouders vastgesteld. Na de zomer informeren wij u over de Reactienota.

Aanleg warmtenet

Begin 2020 is door energiecoöperatie Wattnu een initiatief gestart om te komen tot een warmtenet in Muiderberg. De gemeente ondersteunt dit initiatief. Doordat er een substantiële financiële bijdrage van het rijk niet is toegekend, loopt de aanleg van het warmtenet helaas vertraging op. Ondanks de positieve beoordeling, is de rijksbijdrage vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) niet toegekend. Er waren meer aanvragen dan dat er geld beschikbaar was. Hierover is al eerder gecommuniceerd. Helaas is door het missen van de PAW-bijdrage de huidige planning niet langer haalbaar. Er wordt onderzocht hoe we de aanleg / voorbereiding van de aanleg van het warmtenet kunnen voortzetten en de hiervoor benodigde financiële middelen kunnen vinden. Het uitgangspunt hierbij blijft de aanleg van een warmtenet op basis van aquathermie.

Koppelkans van der Helstpark

Een van de redenen om nu aan de slag te willen met een warmtenet in Muiderberg is het geplande groot onderhoud in de openbare ruimte, waardoor werkzaamheden kunnen worden gecombineerd (koppelkans). Op dit moment zijn de voorbereidingen voor het groot onderhoud in het Van der Helstpark e.o. in volle gang. Met het niet verkrijgen van de rijksbijdrage loopt de planning van het groot onderhoud niet meer parallel met de aanleg van het warmtenet. Ook dit aspect nemen we mee in het onderzoek naar de vraag hoe we het project warmtenet kunnen voortzetten, waarbij het streven is zoveel mogelijk gelijktijdig met het groot onderhoud.

Transitievisie Warmte (TVW)

In maart 2022 heeft de gemeenteraad van Gooise Meren de Transitievisie warmte vastgesteld. Hierin wordt beschreven hoe en wanneer alle wijken in de gemeente van het aardgas af gaan. In deze visie is Muiderberg aangewezen als startwijk voor de warmtetransitie. Het uitgangspunt is een warmtenet op basis van aquathermie. Hierbij benutten we de warmte uit het IJmeer voor het verwarmen van de woningen in Muiderberg. Wij zien dit als een betaalbaar en duurzaam alternatief voor aardgas. Deze ambitie houden we vast. Meer over Overgaan op duurzame warmte.

Projectbudget en Nota van Uitgangspunten vastgesteld

Op 2 maart 2022 was de meningsvormende raadsvergadering voor het beschikbaar stellen van het krediet voor de uitvoering van het project (projectbudget). Op 9 maart 2022 heeft de raad tijdens de besluitvormende vergadering het krediet voor de uitvoering daadwerkelijk beschikbaar gesteld. Hiermee is de weg vrij om het ontwerp verder uit te werken op basis van de wettelijke eisen, gemeentelijke kaders en de buurtwensen die wij bij u hebben opgehaald.

Nota van Uitgangspunten Van der Helstpark en omgeving (PDF, 1,2 MB)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief Groot onderhoud Muiderberg. Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van het onderhoud in de verschillende wijken in Muiderberg. De nieuwsbrief krijgt u ongeveer 5 keer per jaar via het opgegeven e-mailadres.

Waar en wat in de wijk

In de volgende straten gaan we het riool vervangen en de openbare ruimte opnieuw inrichten:

 • Gerard Doulaan, vanaf de Van Ostadelaan tot einde weg (huisnummer 14)
 • Van der Helstpark
 • Pieter de Hooghlaan
 • Nicolaas Maeslaan
 • Frans van Mierislaan
 • Van Ostadelaan
 • Paulus Potterlaan
 • Ruysdaellaan
 • Jan Sluijterspad
 • Waterkeringpad

Vervangen en of reparatie van het riool

Het bestaande gemengde rioolstelsel wordt volledig verwijderd en er wordt een nieuw rioolstelsel aangelegd, waarbij vuilwater en hemelwater gescheiden worden ingezameld.

Opnieuw inrichten openbare ruimte

Wegverhardingen, straatmeubilair, openbare verlichting, groenvoorzieningen en speelplaatsen worden onderhouden en/of vernieuwd naar de huidig geldende maatvoering en regelgeving.

Openbare verlichting

Op sommige plaatsen vervangen of verplaatsen we de lichtmasten, de meeste masten zijn in 2011 tot en met 2013 vervangen.

Vragen en antwoorden 

Vragen en antwoorden over het groot onderhoud Van der Helstpark en omgeving

Planning

 • Buurtpresentatie Voorlopig Ontwerp juni 2022
 • Officiële inspraakperiode Voorlopig Ontwerp juni/juli 2022
 • Verwerken reacties in Definitief Ontwerp juli/augustus 2022
 • Vaststelling Definitief Ontwerp (college van BenW) december 2022
 • Start aanbestedingsproces januari 2023
 • Gunning werk juni 2023
 • Voorbereidingen start uitvoering mei 2023
 • Start uitvoering werkzaamheden 3e kwartaal 2023

Data onder voorbehoud

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 3 - definitie

Vastgestelde documenten