logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 8 juni 2022


19:30 - 23:00 uur

19:30 - 20:30
Raadzaal , Het Gesprek I

Bestemmingsplan Naarderheem

Comeniuszaal , Het Gesprek II

Zienswijze Meerjarenbegroting MRA 2021– 2024

20:45 - 21:45
Raadzaal , Het Gesprek III

Voorbereidingskrediet Entree Muiden Zuidwest

Comeniuszaal , Het Gesprek IV

Rekenkamer Onderzoek Effectiviteit woonbeleid

22:00 - 22:30
Raadzaal , Het Gesprek V

Concept jaarrekening 2021 en concept begroting 2023 Werkvoorzieningsschap Tomingroep

Comeniuszaal , Het Gesprek VI

Jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023 Veiligheidsregio GV

22:30 - 23:00
Raadzaal , Het Gesprek V

Vervolg - Concept jaarrekening 2021 en concept begroting 2023 Werkvoorzieningsschap Tomingroep

Comeniuszaal , Het Gesprek VI

Jaarstukken 2021, bestemmingsvoorstel rekeningresultaat en Programmabegroting 2023 – 2026 Regio GV - Het Gesprek VII

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Raadzaal

Bestemmingsplan Naarderheem

Het Gesprek I

Onderwerpen

Comeniuszaal

Zienswijze Meerjarenbegroting MRA 2021– 2024

Het Gesprek II

De Meerjarenbegroting is een nieuw instrument voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) dat voortvloeit uit de nieuwe Samenwerkingsafspraken en inhoudelijk aansluit bij de MRA Agenda 2020 – 2024. Het vormt het financiële kader waarbinnen de uitvoering van de MRA Agenda en overige MRA activiteiten vorm moeten krijgen. Alle deelnemende raden en Staten worden gevraagd om een zienswijze op de concept Meerjarenbegroting 2021-2024 van de MRA. De zienswijzen worden in het najaar van 2022 besproken waarna een definitief document wordt opgesteld. Deze zal vervolgens ter vaststelling naar alle deelnemers worden gestuurd voordat het definitief wordt vastgesteld in de Algemene Vergadering op 18 november 2022.

De MRA is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Het is ook de naam van het grondgebied waarop de samenwerking betrekking heeft. De MRA beoogt een bijdrage te leveren aan een goede balans in de MRA regio tussen economische ontwikkeling, mobiliteit, wonen en duurzaamheid/leefbaarheid.

De voorzitter is Maarten Balzar.

Bijgevoegde documenten

20:45 - 21:45Raadzaal

Voorbereidingskrediet Entree Muiden Zuidwest

Het Gesprek III

De raad wordt gevraagd een voorbereidingskrediet van € 170.000,00 beschikbaar te stellen zodat het project ‘Entree Muiden Zuidwest’ begin 2022 uitgewerkt kan worden. De uitwerking zorgt voor de definitieve aanvraag van subsidiegelden uit het programma Groene Uitweg. Tevens wordt een interactief planproces georganiseerd waarbij bewoners en belanghebbenden betrokken worden bij het inrichtingsplan.

Het definitieve ontwerp zal daarna ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Entree Muiden Zuidwest is een deelproject uit het programma Verder met de Vesting Muiden en heeft als doel de versterking van de groene, recreatieve en cultuurhistorische waarden van Muiden.

De voorzitter is Andreas van der Schaaf.

Bijgevoegde documenten

Comeniuszaal

Rekenkamer Onderzoek Effectiviteit woonbeleid

Het Gesprek IV

Onderwerpen

22:00 - 22:30Raadzaal

Concept jaarrekening 2021 en concept begroting 2023 Werkvoorzieningsschap Tomingroep

Het Gesprek V

De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek en de gemeente Almere hebben (in 1988) de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep opgericht. Het doel van Tomingroep is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen bij het verkrijgen van een betaalde baan -binnen of buiten Tomingroep- middels het bieden van werk, scholing, begeleiding en bemiddeling.

Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de conceptjaarrekening 2021 en kan hij een zienswijze indienen op de conceptbegroting 2023 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep.

De voorzitter is Maarten Balzar.

Comeniuszaal

Jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023 Veiligheidsregio GV

Het Gesprek VI

Met een brief op 31 maart 2022 zijn de jaarstukken 2021 en de programmabegroting 2023 (inclusief de meerjarenraming 2024-2026) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek aan de gemeenteraden aangeboden. Ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2021 heeft de raad de gelegenheid om een zienswijze over voornoemde stukken naar voren te brengen tot 26 mei 2022.

Op 6 juli a.s. worden de jaarstukken 2021 en de programmabegroting 2023 (inclusief meerjarenraming 2024-2026) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, met medeweging van de zienswijzen, formeel vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio.

De voorzitter is Niek Hermsen.

22:30 - 23:00Raadzaal

Vervolg - Concept jaarrekening 2021 en concept begroting 2023 Werkvoorzieningsschap Tomingroep

Het Gesprek V

Zie boven.

Comeniuszaal

Jaarstukken 2021, bestemmingsvoorstel rekeningresultaat en Programmabegroting 2023 – 2026 Regio GV - Het Gesprek VII

Het Gesprek VI

De Regio Gooi en Vechtstreek werkt in opdracht van de gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek. Met de jaarrekening verantwoordt de Regio Gooi en Vechtstreek de uitgaven in 2021. Hierbij is de vraag of alle (financiële) afspraken zijn nagekomen en of de nagestreefde maatschappelijke effecten zijn bereikt. De ontwerpbegroting verwoordt de doelen van de Regio en de activiteiten (inclusief kosten) die ingezet worden om deze te bereiken.

Op 14 juli 2022 zullen de programmabegroting 2023 – 2026 en de jaarstukken 2021 ter besluitvorming worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de Regio. Deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de begroting en de bestemming van het rekeningresultaat 2021 in te dienen. Uiteindelijk besluit het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek en betrekken zij bij hun besluit de ingebrachte zienswijzen van de verschillende gemeenteraden.

De voorzitter is Niek Hermsen.