Rekenkamer

De raad kan de Rekenkamer inschakelen om het beleid van de gemeente te controleren. De Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en/of rechtmatigheid. Heeft de gemeente met haar beleid bereikt wat zij wil? Is het beschikbare geld goed besteed? Heeft de gemeente zich aan de regels, besluiten en wetten gehouden? Zo krijgen gemeenteraad en inwoners een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en wat er terechtkomt van alle plannen.

Onderwerpen voor onderzoek

De Rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt en hoe zij het onderzoek aanpakt. Voor het bepalen van onderwerpen voor onderzoek luistert zij naar inwoners, raadsleden en de gemeenteraad.

Na afloop van een onderzoek komt de Rekenkamer met conclusies en aanbevelingen voor de gemeenteraad. De raad neemt hier een besluit over.

Een voorstel doen voor onderzoek

Als inwoner kunt u een onderwerp voor onderzoek voorstellen. Mail uw voorstel naar de Rekenkamer.

Omschrijf het onderwerp en vertel kort waarom u denkt dat een onderzoek nodig is. Wij laten u weten wat wij met uw voorstel doen. Bij onze afweging houden wij rekening met de vragen:

  • Geeft het onderzoek informatie die de gemeenteraad nog niet heeft?
  • Heeft het onderwerp een groot maatschappelijk en/of financieel belang?

Leden Rekenkamer

Op 20 december 2023 heeft de gemeenteraad van Gooise Meren de Rekenkamer ingesteld en 4 externe leden benoemd. De leden zijn benoemd voor 6 jaar.

  • Anton Barske (voorzitter)
  • Marije van Dodeweerd
  • Wilfred Goedmakers
  • Wouter Zijlman

Contact

Wilt u contact met de Rekenkamer? Stuur een e-mail naar Coby Vos, secretaris van de Rekenkamer. 

Jaarverslagen

Aan het einde van het jaar maakt de Rekenkamer een jaarverslag. Hierin staat welke onderzoeken zijn afgerond, welke nog lopen en of het beschikbare geld goed is besteed.

Lopende onderzoeken

In 2024 is de Rekenkamer gestart met twee grootschalige onderzoeken:

-             Beheer en onderhoud openbare ruimte

De Rekenkamer doet samen met onderzoeksbureau Cyber Adviseurs onderzoek naar het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Aan de ene kant gaat het om het beleid en de uitvoering daarvan, aan de andere kant gaat het om de beleving en invloed van de inwoners.

Het doel van het onderzoek is om voor de raad van Gooise Meren inzichtelijk te maken:

•             wat het beleid is dat de gemeente heeft op het gebied van het onderhoud en beheer van de openbare ruimte en hoe hier in de praktijk uitvoering aan wordt gegeven;

•             hoe inwoners het huidige niveau van beheer en onderhoud van de openbare ruimte ervaren en of het huidige niveau volgens inwoners gelijk is aan het nagestreefde niveau en of het nagestreefde niveau voor hen acceptabel is;

•             of en zo ja in welke mate inwoners participeren op het gebied van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en welke initiatieven er vanuit de gemeente worden geïnitieerd om inwoners actief te betrekken bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

-             Veiligheid, toezicht en handhaving (VTH)

De Rekenkamer doet samen met onderzoeksbureau Partners & Pröpper onderzoek naar de onderdelen vergunning, toezicht en handhaving (VTH).

De Rekenkamer heeft daartoe de volgende onderzoeksvragen opgesteld:

•             Is de gemeente Gooise Meren voor wat betreft VTH ‘in control’? Te denken valt hierbij aan een adequate set (uitvoerings)beleidsregels, een goed functionerende P&C-cyclus en de daarbij behorende verantwoordingsmomenten.

•             Is de formatie en de wijze waarop een en ander is georganiseerd in lijn met de door de gemeente vastgestelde prioriteiten jeugd, evenementen en verkeersveiligheid?

•             Hoe is de positie van de gemeenteraad geborgd in het kader van VTH? Daarbij zijn de (strategische) informatiepositie van de raad en zijn mogelijkheden om de controlerende en kaderstellende rol in te vullen de meest belangrijke elementen.

•             Hoe functioneert de gemeentelijke handhaving (BOA’s) in relatie tot de handhavende rol van de politie in de regio Gooi en Vechtstreek? Hoe is de samenwerking? Welke rol spelen de verschillende bestuurders hierin (burgemeesters enerzijds en portefeuillehouders anderzijds)?

•             Vinden VTH-ers in de gemeente Gooise Meren dat zij zelfstandig kunnen opereren? Is er (veelvuldig) sprake van bestuurlijke interventies?

Afgeronde onderzoeken

1. Effectmeting onderzoek Lokaal Economisch Beleid (2017)

2. Privacy in het Sociaal Domein (2017)

3. Grip op regionale samenwerking (2018)

4. Sturing grote projecten (2019)

5. Quickscan Jeugdzorg Gooise Meren (2020)

6. Externe inhuur in de gemeente Gooise Meren (2020)

7. Buurtparticipatie in Gooise Meren (2021)

8. Effectiviteit woonbeleid (2022)

9. Processen Jeugdzorg (2022)

10. Dienstverlening (2023)

Reglement van Orde