Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Rekenkamercommissie

De raad kan de Rekenkamercommissie inschakelen om het beleid van de gemeente te controleren. De Rekenkamercommissie doet onafhankelijk onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en/of rechtmatigheid. Heeft de gemeente met haar beleid bereikt wat zij wil? Is het beschikbare geld goed besteed? Heeft de gemeente zich aan de regels, besluiten en wetten gehouden? Zo krijgen gemeenteraad en inwoners een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en wat er terechtkomt van alle plannen.

Huidig onderzoek

Onderzoek naar effectiviteit woonbeleid

De Rekenkamercommissie laat onderzoek doen naar het woonbeleid van de gemeente Gooise Meren. De gemeente heeft een eigen woonvisie. Maar deze is op zijn beurt gekoppeld aan de Woonvisie van de regio Gooi en Vechtstreek. Daarnaast wordt de gemeenteraad onder meer geïnformeerd middels prestatieafspraken. Hierbij is het voor de raadsleden vaak niet altijd even duidelijk wat voor invloed zij als raad hebben op het woningbeleid. Hoe kunnen zij het beleid uit de verf laten komen tegenover de grote spelers op de markt, woningcorporaties en projectontwikkelaars. Kortom: hoe kan de gemeenteraad grip krijgen op het woonbeleid.

De Rekenkamercommissie doet daarom onderzoek naar de effectiviteit van het woonbeleid in de periode 2017-2020. In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen woningen die beheerd worden door woningcorporaties en door particulieren. De Rekenkamercommissie wil zo inzicht krijgen in eventuele belangenconflicten tussen het regionaal en lokaal woonbeleid en wil tot aanbevelingen komen voor de gemeenteraad hoe de eigen visie het best vorm te geven.

Onderwerpen voor onderzoek

De Rekenkamercommissie bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt en hoe zij het onderzoek aanpakt. Voor het bepalen van onderwerpen voor onderzoek luistert zij naar inwoners, raadsleden en de gemeenteraad.

Na afloop van een onderzoek komt de Rekenkamercommissie met conclusies en aanbevelingen voor de gemeenteraad. De raad neemt hier een besluit over.

Een voorstel doen voor onderzoek

Als inwoner kunt u een onderwerp voor onderzoek voorstellen. Mail uw voorstel naar de Rekenkamercommissie.

Omschrijf het onderwerp en vertel kort waarom u denkt dat een onderzoek nodig is. Wij laten u weten wat wij met uw voorstel doen. Bij onze afweging houden wij rekening met de vragen:

  • Geeft het onderzoek informatie die de gemeenteraad nog niet heeft?
  • Heeft het onderwerp een groot maatschappelijk en/of financieel belang?

Leden Rekenkamercommissie

Op 1 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Gooise Meren de Rekenkamercommissie ingesteld en 4 externe leden benoemd. De leden zijn benoemd voor 4 jaar.

  • Anton Barske (voorzitter)
  • Marije van Dodeweerd
  • Wilfred Goedmakers
  • Wouter Zijlman

Contact

Wilt u contact met de Rekenkamercommissie? Stuur een e-mail naar Mark van Dongen, secretaris van de Rekenkamercommissie. 

Jaarverslagen

Aan het einde van het jaar maakt de Rekenkamercommissie een jaarverslag. Hierin staat welke onderzoeken zijn afgerond, welke nog lopen en of het beschikbare geld goed is besteed.

Afgeronde onderzoeken

1. Effectmeting onderzoek Lokaal Economisch Beleid (2017)

2. Privacy in het Sociaal Domein (2017)

3. Grip op regionale samenwerking (2018)

4. Sturing grote projecten (2019)

5. Quickscan Jeugdzorg Gooise Meren (2020)

6. Externe inhuur in de gemeente Gooise Meren (2020)

7. Buurtparticipatie in Gooise Meren (2021)

Reglement van Orde